Новий довідник: Українська мова. Українська література

Перехід прикметників з одного розряду в інший

Якісно-відносні. Якісні прикметни­
ки можуть переходити у відносні, як­
що втрачають свої характерні особли­
вості й починають позначати постійну
властивість предмета. Такий перехід
відбувається лише у термінологічних
і фразеологічних словосполученнях:
важка промисловість, легка атле­
т ика, кислі ґрунти, жовта раса,
сліпий політ.
Відносно-якісні. Відносні прикмет­
ники можуть переходити в якісні,
якщо втрачають ознаку, що вира­
жається опосередковано, і набувають
ознаки, яку можна сприймати безпо­
середньо.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Відносні Якісні
ст алева пруж ина сталева (міцна) воля
золотий перстень золоті (умілі) руки
вишневий сік вишнева (колір) сукня
малинове варення малиновий (колір) стяг
До відносно-якісних належать прик­
метники й у таких словосполученнях:
кам ’яне серце, шовкова трава, зо­
лота осінь, лимонний колір.
Деякі відносно-якісні прикметни­
ки набувають ознак якісних: твор­
чий, діловий можуть утворювати сту­
пені порівняння:
208
більш творчий, найбільш творчий
менш діловий, найменш діловий.
Присвійно-відносні. Якщо прикмет­
ник виражає не належність предмета
людині чи тварині, а позначає загальну
родову віднесеність, то він належить до
розряду присвійно-відносних:
ПОРІВНЯЙТЕ!
Присвійні Відносні
вовчий хвіст вовча ш уба (з вовчого хутра)
журавлине крило ж уравлиний ключ
р и б ’яча луска р и б ’ячий ж и р
зміїне ж ал о зм іїна от рут а
орлине пір’я орлине гніздо
Від назв людей присвійно-відносні
прикметники творяться за допомо­
гою суфікса -ськ ( ий):
учительська нарада, батьківські
збори, материнська земля.
УВАГА!
До присвійних прикметників ставимо питання
чий?, а присвійно-відносні відповідають на пи­
тання який?
дівочі уст а (чиї?) дівочий т анок (який?)
дідова порада (чия?) дідівські м ет оди (які?)
Присвійно-якісні. Присвійні прик­
метники поступово можуть набувати
значення якісних:
вовчий апетит, собачий холод, з
яча душа, ведмежа послуга, левов
частина, козяча борідка.
З таким же значенням виступають
прикметники в стійких фразеологі
них сполученнях:
Граматика: морфологія, синтаксис
лебедина пісня, Охрімова свита,
Прометеїв вогонь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.