Новий довідник: Українська мова. Українська література

Найвищий ступінь порівняння прикметників

Найвищий ступінь указує на те,
що в одному з порівнюваних пред­
метів ознака виражена найбільшою
або найменшою мірою:
Н айогидніш і очі порожні,
Н айгрізніш е мовчит ь гроза,
Н айнікчемніш і дурні вельможні
Н айпідліш а брехлива сльоза.
Н айпрекрасніш а мат и щаслива,
Н айсолодш і кохані вуст а,
Н айчист іш а душ а незрадлива,
Н айскладніш а лю дина проста.
В. Симоненко.
Найвищ а наука в ж итті — муд­
рість, а найвищ а м удріст ь — бу­
ти добрим ( Г. Тю т ю нник).
Для прикметників найвищого сту­
пеня існує три форми вираження:
проста, складна і складена.
Проста форма утворюється від ос­
нови прикметника вищого ступеня за
допомогою префікса най-:
ближчий — найближ чий;
вищий — найвищ ий;
більший — найбільш ий;
менший — найменший.
Складна форма утворюється ДОД&’
ванням до простої форми вищого сту*
пеня префіксів що-, як-:
щ онайдеш евш ий, щонайсмачШ
ший, щ онайм іцніш ий, щонайпо-
тужніший, якнайпривабливіш^и,
якнайрідніш ий, якнайвірніш ий.
Складена форма утворюється Д°
даванням до прикметників почати
вої форми слів найбільш , найменш•
найбільш ви багли ви й , найбіль
корисний, найбільш дзвінкий, иаі1
210
Гоаматика: морфологія, синтаксис
менш згубний, найменш вигідний,
найменш голосний.
Значення найвищого ступеня при­
кметників можна посилити словами
за (від) усіх, над усе:
веселіший за всіх;
цікавіший від усіх;
важливіший над усе.
Примітка. У мовознавстві існує й інший
погляд на форми найвищого ступеня прик­
метників. Розглядають просту (найгусті-
ший, щонайгустіший, якнайгустіший) і
складену (найбільш густий, найменш гус­
тий) форми.
УВАГА!
Треба уникати неправильного творення форм
вищого і найвищого ступенів порівняння. Сти­
лістичною (граматичною) помилкою є дублю­
вання суфіксів -ш-, -іш- та антонімічних слів
більш, менш, найбільш, найменш або творення
складеної форми найвищого ступеня за допомо­
гою слова самий.
Неправильно
більш добріший
більш вищий
найбільш вразливіший
найменш активніший
самий відомий
Правильно
добріший, більш добрий
вищий, більш високий
найбільш вразливий,
найвразливіший
найменш активний
найвідоміший, щонай-
відоміший, найбільш
відомий

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.