Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис складних прикметників. Пишемо разом

Складні прикметники, утворені
®ІД складних іменників, які пишуть-
Ц разом:
лісостеповий, чорноземний, крає­
знавчий, радіофізичний.
Складні прикметники, утворені від
синтаксично залежного словосполу-
Чення (підрядний зв’язок між словами):
• від іменника та узгоджуваного з
ним прикметника:
сільськогосподарський (сільське
господарство),
народнопоетичний (народна по­
езія), західноукраїнський (Західна
Україна);
• від іменника та дієслова:
машинобудівний, деревообробний,
волелюбний, лісозахисний;
• від числівника та іменника:
п’ятирічний, трьох’ярусний, семи­
тонний, одинадцятиповерховий;
• від сполучення прислівника з прик­
метником чи дієприкметником:
важкохворий, вищезазначений,
але:
трохи вище згаданий (бо є поясню­
вальне слово).
Примітка. Пишемо окремо словосполу­
чення, у якому прислівник логічно наголо­
шується й виступає членом речення:
суспільно корисний, діаметрально про­
тилежний, суспільно необхідний, абсо­
лютно сухий, послідовно миролюбний,
вічно юний (і вічноюний).
Складні прикметники-терміни:
складносурядне речення, новогре­
цька мова, давньоверхньонімець­
кий діалект, індоєвропейські мови,
а також глухонімий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.