Новий довідник: Українська мова. Українська література

Особові займенники

Особовими називаються займенни­
ки, які вказують на осіб, інш их істот,
предмети, явищ а, поняття.
Займенники я, м и (1-а особа) вказу­
ють на особу, що говорить:
Я люблю свою х а т у поліську… Я
люблю свій заж урений ліс (Д. Фа-
льківський ).
Займенники т и, ви (2-а особа) вка­
зують на особу, до якої звернене мовлен­
ня, тобто до співрозмовника, слухача:
Ах, скільки радост і,
Коли ти любиш землю,
Коли гарм онії ш укаєш у житті.
П . Тичина.
Займенники він , вона, воно, вони
(3-я особа) вказують на особу, яка не
бере участі в розм ові, або на предмет,
про який іде мова:
Поет любить слово. А ле він — не
слуга слова, він — його володар
(М. Рильський).
З указівкою на одну особу виступає
авторське «ми», дуж е поширене в
науковому й публіцистичному стилях:
У вступному слові «Від автора» до
посібника «Українська фразеологія.
Чому ми так говоримо?» Ф. Медве-
Дєв пише: «М и зупиняєм ося доклад-
піше у своїй праці на вивченні актив­
них фразеологізмів, уживаних у різ­
них стилях літературної мови, а
також звертаємо увагу на фразео­
логічні вислови, поширені в усному
мовленні».
Вживання ми замість я властиве
офіційно-діловому мовленню (так
звертались до народу царі, королі,
імператори), мові художньої літера­
тури (часто з відтінком іронії).
Займенник ви може вживатися
при зверненні до однієї особи (ти) як
засіб вираження ввічливості й поша­
ни. Тоді його пишемо з великої літери.
З листа Панаса Мирного до Марії
Заньковецької (1903 р.):
«Городяни запрошують Вас взяти
участь у виставі «Наталка Пол­
тавка» під час святкування пос­
танови пам’ятника нашому слав­
ному письменникові Котляревсько­
му… Ми певні, що Ваша завжди при­
хильна до слави рідного краю душа
не обділить нас своєю ласкою, а Ва­
ше чуле серце не обмине теплою
прихильністю до нашого благання і
жаги поряд з такими талановити­
ми виставниками «Наталки Пол­
тавки», як Кропивницький, Сакса-
ганський, Садовський і Затирке-
вичка, і Вас, наша яскрава Зоре».
УВАГА!
При займеннику Ви в такому значенні складений
іменний присудок може стояти як у формі мно­
жини, так і у формі однини:
________ Гоаматика: морфологія, синтаксис
223
УКРАЇНСЬКА МОВА
Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?
Я кщ о ж при займеннику Ви стоять слова який,
якийсь, т акий, один, весь (завжди в однині), то
присудок ставиться в однині:
Я ка Ви красива! Такий Ви гречний!
У розмовно-побутовому стилі часто
вживаються емоційно забарвлені зворо­
ти з формами займенників у родовому й
давальному відмінках однини, що своїм
значенням наближаються до часток:
от тобі й на, теж мені силач, нехай
йому грець, цур йому, хто його знає.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.