Новий довідник: Українська мова. Українська література

Неозначені займенники

Неозначеними називають займен­
ники, що вказують на реальне, але не
відомі мовцю, невизначені предмети,
їх ознаки чи кількість.
Неозначені займенники утворю­
ються від питально-відносних за до­
помогою часток, що виступають у
ролі префіксів де-, аби-, будь-, казна-,
хтозна-, та суфіксів -небудь, -сь:
дехто, деякий, абищ о, абичий,
будь ■хто, будь-щ о, казн а-скільки ,
хтозна-який, хт о-н ебудь, чий-не-
будь, щось, якийсь.
Дехто вмирає, т ак і не народи­
вшись (П. Загребельний).
Немов чиясь р ук а з мечем між на­
ми опустилась і поділила нас на­
двоє (Олександр О лесь).
Хочеться теплим словом зворуши­
ти когось (Д. Загул ).
Неозначені займенники мають
такі само морфологічні ознаки, як і
питально-відносні. Відмінюються та­
кож за зразком питально-відносних,
від яких утворені.
УВА ГА !
При відмінюванні словотворчі частки залиша­
ються без змін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.