Новий довідник: Українська мова. Українська література

Числівник як частина мови

Числівник — це повнозначна зм ін­
на частина мови, яка позначає число,
кількість предметів або їхн ій поря­
док при лічбі й відповідає на питання
скільки? кот рий?
Схилились два самітні клени, чита­
ючи весни буквар (Б.-І.Антонич). А
три верби схилилися, мов журяться
вони (Л. Глібов). Стулились краями
дві половини — одна зелена, друга
блакитна — й замкнули в собі сон­
це, немов перлину ( М. Коцюбинсь­
кий). Ч ет верт ий день гарячий су­
ховій дзвенить піском у помутнілі
шибки (Є. П луж ник).
За значенням і граматичними оз­
наками числівники поділяю ться на
кількісні та порядкові.
Кількісні чи слівн и к и називають
Узагальнене число або кількість од-
н°рідних предм етів при лічбі й від­
відаю ть на питання скільки?:
сім, двадцять п’ять, п’ятдесят
три, шестеро, дві треті, мільйон.
Порядкові числівники називають
порядок предметів при лічбі й відпо­
відають на питання котрий?:
перший будинок, восьме чудо світу,
сімнадцята весна, двохсотий но­
мер, мільйонний житель.
Історична довідка. В основі числення ук­
раїнської мови лежить десяткова система.
Лічба ведеться розрядами, кожний вищий
розряд включає в себе десять одиниць ниж­
чого розряду. Уся система числівників ба­
зується на невеликій кількості непохідних
числових назв, до яких належать назви
першого десятка — один, два, три, чотири,
п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять та
ще шість числових назв — нуль, сорок, сто.
тисяча, мільйон, мільярд.
Назви більйон, трильйон, квадрильйон,
квінтильйон і т.д. уже є фактично наукови­
ми термінами. Усі інші числівники утво­
рені за допомогою цих шістнадцяти слів.
Лише невелика група неозначено-кіль­
кісних числівників (багато, мало, кілька,
кількасот ) має інші корені.
Систему числівників українська мова в
основному успадкувала від давньоруської,
однак для одиниць вищого розряду давньо­
руська мова мала свої назви:
10 000 — тьма, 100 000 — легіон,
1 000 000 — леодр, 10 000 000 — ворон,
100 000 000 — колода.
Числівники належать до основного слов­
никового фонду мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.