Новий довідник: Українська мова. Українська література

Синтаксична роль

1. Кількісні числівники можуть ви­
ступати в ролі різних членів речення:
• підмета: д е в ’я т ь ділиться на
три;
• іменної частини складеного при­
судка: п’ять на п ’ять — двад­
цять п’ят ь]
• додатка: сім помножити на сіл
— сорок дев’ят ь.
Якщо кількісний числівник по­
в’язаний з іменником, то така син­
таксична конструкція виступає од­
ним членом речення:
• у формі називного відмінка —
підметом:
Не вертаються три брати,
По світу блукають,
А три шляхи широкії
Терном заростають.
Т. Шевченко.
Сто друзів — це мало, один ворог
— це багато (М. Стельмах).
• у формі знахідного відмінка —
додатком:
Облітав журавель
Сто морів, сто земель,
Облітав, обходив,
Крила, ноги натрудив.
П. Воронько.
Три явори посадила сестра при до­
лині (Т. Шевченко);
• означенням:
І на все життя двох сердець бит
тя і любові світле почут т я
(П. Дворський );
• обставиною:
Віддалена від мене на сімсот
тридцять чотири дні, на сімсо
234
Граматика: морфологія, синтаксис
тридцять чот ири «здрастуй»,
скажи, що ти мене любиш (В. Стус);
Обіцяного сім літ чекають (Нар. те.).
2.Порядкові числівники, як
правило, виступають у реченні:
• узгодженим означенням:
І чет верт ий рік минає
Тихенько, поволі,
І чет верт у починаю
Книжечку в неволі.
Т. Шевченко.
І я саджаю на білому аркуші кали­
ну, що в лузі синім цвітом процві­
тає: поки перший рядок дописую
— на другому рядку калина уже
виростає на папері, а на третьо­
му рядку калину на той бік замерз­
лої річки білої книги паперу — на­
ближаю (В. Голобородько);
• зрідка обставиною:
Спортивні змагання з баскетболу
розпочалися о десятій годині.
Числівники можуть виконувати
також роль іменної частини складе­
ного присудка:
0 земле вічна, ти — одна на світі
(Є.Маланюк).
Пісня і праця — великі дві сили
(І. Франко ).
Кількісні й порядкові числівники
часто входять до складу стійких ви­
словів — фразеологізмів:
п’яте колесо до воза, бути на сьо­
мому небі, сім п’ятниць на тиж­
день, грати першу скрипку, деся­
та вода на киселі.
УВАГА!
Треба розрізняти числівники й інші частини
мови, які мають теж числове лексичне
значення:
• іменники (щ о?):
двійка, трійка, п ’ятірка, десяток, сотня,
чверть, дюжина, половина;
• прикметники (який?):
поодинокий, подвійний, десятковий, поло­
винний, дводенний, восьмирічний, одина-
дцятиповерховий;
• дієслова (щ о зробити?):
подвоїти, потроїти;
• форма дієслова — дієприкметник
(який?):
подвоєний, потроєний, спарений, розполо­
винений;
• прислівник (як?):
утроє, утричі, по-третє, натроє.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.