Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис числівників

1.У числівниках п ’ят ь, шість, від
дев’яти до двадцяти і тридцять у
називному та знахідному відмін-
ках у кінці ставимо м’який зн ак:
дев’ять, сімнадцять, двадцять.
2. У непрямих відмінках після м’я*
ких приголосних перед о в числів­
никах п’ят ь, шість, від дев’яти №
двадцяти, т ридцят ь, три, чогпи
ри, від п’ятдесяти до вісімдесят»
244
Граматика: морфологія, синтаксис
пишемо м’якни знак:
п’ятьох, ш іст ьох, вісім десят ьох,
дев’ят ьом, два дц я т ьо м , трьома,
сімдесятьома, чот ирьох,
але:
чотирма.
3. Назви десятків 5 0 -8 0 та сотень
500-900 пишемо без м’якого знака
в середині слова:
п’ятдесят, ш іст десят , п ’ятсот,
шістсот, д ев’ят сот .
4. У числівнику ш іст надцят ь спро­
щення на письмі не відбувається.
5. При творенні складних слів чи­
слівникові основи двох-, трьох-, чо­
тирьох- вживаємо:
• коли друга частина слова почи­
нається з голосного:
двохакт ний, т рьохелемент ний,
чотирьохадресни й ,
але:
двох’ярусн и й і двоярусний;
• при творенні будь-яких порядко­
вих числівників:
двохм ільй он ни й, т рьохт исяч­
ний, чот ирьохсот ий;
• У складних прикметниках з декіль­
кома числівниковими основами:
двадц ят идвохповерховий, сімде-
сят ит рьохрічний.
Числівникові основи дво-, три-, чо­
тири- вживані, коли друге слово
починається на приголосний:
дворазовий, т ри ден н и й , чот ири­
річний.
І 7. Кількісні числівники, які є пер­
шою частиною складних слів
(іменників, прикметників, при­
слівників), уживаються у формі
родового відмінка (шестиденка,
восьмилітній, семиразово, сорока­
денний), за винятком числівників
90 і 100, що зберігають свою почат­
кову форму (дев’яностоліття,
сторіччя), та числівника тисяча,
після основи якого вживається
сполучний голосний [о]:
тисячоголосий, тисячоліття.
8. Складні порядкові числівники, ос­
танньою частиною яких є компо­
нент -сотий, -тисячний, -мільйон­
ний, пишемо разом:
двохсотий, двадцятисемитисяч-
ний, шестимільярдний, сорока-
деохмільйонний, кількатисячний,
багатомільйонний.
9. У складених кількісних і порядко­
вих числівниках кожен компонент
пишемо окремо:
дев’ятсот дев’яносто дев’ять,
дев’ятсот дев’яносто дев’ятий;
тисяча сімдесят сім, тисяча сім­
десят сьомий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.