Новий довідник: Українська мова. Українська література

Дві основи дієслова

Форми одного й того самого діє­
слова утворюються від двох різних
____________Граматика: морфологія, синтаксис
основ — основи інфінітива та основи
теперішнього часу.
Основа інфінітива виділяється
шляхом відокремлення від неозначе­
ної форми (інфінітива, дієйменника)
суфікса -ти:
принести, мріяти, орендувати,
полежати, любити, змагатися
(разом з часткою -ся ( сь) при її
наявності).
Основа теперішнього часу виді­
ляється шляхом відокремлення від
форми 3-ої особи множини теперіш­
нього часу (а в дієсловах доконаного
виду від майбутнього часу) особових
закінчень -уть ( ють) або -ать (-ять):
принесуть, мріють (мріуут ь),
орендують (орендуууть), поле­
жать. люблять (лублуать), зма­
гаються.
В окремих дієсловах основи інфіні­
тива й теперішнього часу збігаються:
нести — несуть, везти — везуть.
Від основи інфінітива творяться:
1. Форми минулого часу:
зробив, зробила, зробило, зробили.
2. Форми умовного способу:
зробив би, зробила б, зробило б,
зробили б.
3. Дієприкметники минулого часу:
зроблений.
4. Дієприслівники доконаного виду:
зробивши.
5. Присудкові форми на -но, -то:
зроблено, налито.
249

УКРАЇНСЬКА МОВА
Від основи теперішнього часу
творяться:
1. Особові форми дієслів теперішньо­
го часу:
роблю, робиш, робить, робимо, роби­
те, роблять.
2. Особові форми майбутнього часу
доконаного виду:
зроблю, зробиш, зробить, зробимо,
зробите, зроблять.
3. Форми наказового способу:
роби, робімо, робіть.
4. Дієприкметники теперішнього часу:
лежачий.
5. Дієприслівники недоконаного
виду:
роблячи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.