Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис дієслівних суфіксів

1. Суфікс -ува- ( юва ) пишемо в
дієсловах:
керувати, бракувати, товаришу­
вати, учителювати, днювати.
У похідних словах (віддієслівних
іменниках та дієприкметниках)
суфікс -ува- ( юва ) пишемо тоді,
коли на перший голосний цього
суфікса не падає наголос:
вивершувати — вивершування,
вивершуваний;
очікувати — очікування,
очікуваний;
підсинювати — підсинювання,
підсинюваний.
Якщо ж на перший голосний падає
наголос, то пишемо -ова-:
друкувати — друкування, але:
друкований;
малювати — малювання, але:
мальований;
підпорядкувати — підпорядкуван­
ня, але: підпорядкований.
2. У суфіксі -овува- перший голосний
завжди наголошений:
завойовувати — завойовування,
завойовуваний;
скуповувати — скуповування,
скуповуваний.
УКРАЇНСЬКА МОВА
3. Дієслова іншомовного походжен­
ня, що мають у мові-джерелі су­
фікс -ір-, в українській мові втра­
чають його в усіх формах:
загітувати — загітований;
інформувати — інформований;
сконструювати — сконструйований.
Але в окремих словах для усунен­
ня небажаних омонімів суфікс -ір-
(після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р —
-ир-) зберігається:
буксирувати (бо є буксувати);
парирувати (бо є парувати);
репетирувати (бо є репетувати);
полірувати (бо є полювати).
Суфікс -ір- (-ир ) уживається й у
дієсловах типу котирувати, лаві­
рувати, марширувати, пікірува­
ти, третирувати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.