Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відмінювання дієприкметників

Дієприкметники відмінюються, як
прикметники твердої групи — за
родами, числами й відмінками:
замріяний юнак, замріяна юнь,
замріяне юнацтво, замріяні люди.
Однина
Відмінки чол. р., сер. р. ЖІН. р-
Н . замріяний ліс, замріяна ни ва
замріяне поле
Р . замріяного лісу, замріяної ниви
поля
Д. замріяному лісу, замріяній ниві
полю
Зн. замріяний ліс, замріяну ниву
замріяне поле
О. замріяним лісом, замріяною ниво
полем
270
Гоаматика: морфологія, синтаксис
до. (у) зам ріян ом у ( за м р ія н ім ) лісі,
(на) зам ріян ій н и в і полі
Множина
Н. замріяні ліси, поля, ниви
р. замріяних лісів, полів, нив
Д. замріяним лісам, полям, нивам
Зн. замріяні ліси, поля, ниви
0. замріяними лісами, полями, нивами
М. (у, на) зам ріяних лісах, полях, нивах
У знахідному відм інку однини
дієприкметники можуть мати пара­
лельні форми, залеж но від іменника,
з яким вони узгодж ую ться. Якщо
іменник належить до назв істот, діє­
прикметник має форму родового від­
мінка, а якщ о неістот — називного:
(бачу) пожовтілий листок, достиг­
лі вишні,
але:
скривдженого хлопця, утомлених
шахтарів.
У місцевому відмінку однини діє­
прикметники можуть мати парале­
льні закінчення -ому та -ім:
на прим ерзлом у ґрун т і — на
примерзлім ґрунт і; у посивілому
волоссі — у посивілім волоссі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.