Новий довідник: Українська мова. Українська література

Пишемо через дефіс

1. Прислівники, утворені від прик­
метників і займенників за допомо­
гою прийменника по- та суфіксів
-ому, -єму, -и:
по-українському, по-козацькому,
по-братньому, по-київськи, по-гос-
подарськи, по-нашому, по-вашому,
по-моєму, по-твоєму, по-іншому,
по-їхньому.
УВАГА!
У прислівниках цього типу, утворених від склад­
них прикметників, що пишуться через дефіс,
дефіс ставиться тільки після по: по-соціалде-
мократичному.
283
УКРА ЇНСЬКА МОВА
2. П рислівники, утворені за допомо­
гою прийменника по від порядко­
вих числівників:
по-перше, по-друге, по-третє, по-
п’ят е, по-сьоме, по-десяте.
3. П рислівники, утворені за допомо­
гою часток будь-, -небудь, казна-,
х т о зн а -т о :
будь-де, будь-коли, будь-куди, де-не­
будь, як-небудь, казна-звідки, каз­
на-коли, так-то, аби-то, хтозна-
як, хтозна-скільки.
4. П рислівники, утворені складан­
ням одного й того самого слова, си­
нонімічних чи антонімічних пар:
довго-довго, ледве-ледве, ось-ось,
часто-густо, любо-дорого, тиш­
ком-нишком, більш-менш, рано-
вранці, видимо-невидимо, без кін-
ця-краю, зроду-віку, з давніх-давен,
не сьогодні-завтра, врешті-решт.
5. Через два дефіси пишемо при­
слівники (їх треба запам’ятати):
де-не-де, десь-не-десь, пліч-о-пліч,
віч-на-віч, коли-не-коли, як-не-як,
будь-що-будь, хоч-не-хоч, всього-на-
всього, тет-а-тет.
ЗА П А М ’ЯТАЙТЕ!
Правопис таких прислівників:
• все одно, т им часом, у стократ, з усіх
усюд, сам на сам, один на один,
але:
сам -один, сам-самісінький;
• по-лат ині, на-гора, геть-чисто, десь-
інде, десь-інколи, де-ф акт о, де-юре;
• навіки, н а в іки , повік-віки, навік-віки, на
віки вічні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.