Новий довідник: Українська мова. Українська література

Прийменник

Прийменник — це службова части­
на мови, яка разом з відмінковими
закінченнями іменників, займенни­
ків і числівників виражає відношен­
ня між словами у реченні:
З-поміж безліч книг, з якими має
справу історія світової літерату­
ри, поодиноко виділяються ті, Щ°
ввібрали в себе науку віків і м аю т ь
для народу значення заповітне. Д°
таких належить «Кобзар» ”
книга, яку народ український по
ставив на першому місці серед Ус
Граматика: морфологія, синтаксис
падкованих з минулого національ­
них духовних скарбів (О. Гончар).
Прийменники не мають самостій­
н о г о
лексичного значення, тому чле­
нами речення не виступають. Нале­
жачи до іменників, числівників, зай­
менників, вони входять до складу
другорядних членів речення.
Прийнято вваж ати, що приймен­
ники разом із повнозначними слова­
ми виражають поняття, явищ а тощо.
Отже, у контексті вони набувають
певного значення, вказую чи на ті чи
інші смислові віднош ення між слова­
ми в словосполученнях. Наприклад,
іти до школи, іти зі школи, іти коло
школи, іти від школи.
Форма родового відм інка в сполу­
ченні з прийм енникам и до, зі, коло,
від виражає різний відносно предме­
та школа напрям руху.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.