Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис прийменників

1. Прийменники як службову части
ну мови з повнозначними словам
пишемо окремо:
у лісі, на полі, до тебе, при мені-
2. Складні прийменники пишемо раз°
понад (по+над), попід, помі№’^°
за, попри, посеред, поперед, поб
290
і
Гоаматика: морфологія, синтаксис
задля, заради, навколо, наприкін­
ці, услід, унаслідок, назустріч.
З Складні прийменники, першою
частиною яких є з (із), пишемо че­
рез дефіс:
із-за, з-під, з-над, з-посеред, з-поміж,
з-проміж, з-посеред, з-попід, з-понад.
4.Складні похідні прийменники, ут­
ворені від іменників та приймен­
ників і прислівників з прийменни­
ками, пишемо окремо:
у зв’язку з, на відміну від, у
відповідь на, слідом за, відповідно
до, залежно від, незважаючи на, у
напрямку до, під час, у силу, на
чолі, в результаті (але внаслідок).
5. Іноді для милозвучності мовлення
до прийменників, що закінчують­
ся на приголосний, додаються го­
лосні і або о:
переді(о) мною, піді(о), зі сходу, із
хвилюванням, зо три дні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.