Новий довідник: Українська мова. Українська література

Сполучники і сполучні слова

Крім підрядних сполучник!®’
прості речення в складнопідряД®0 |
можуть поєднувати й сполучні СЛО

Грама тика: морфологія, синтаксис
У ролі сполучних слів виступають
самостійні частини мови:
. відносні займ енники: хто, що,
який, чий, котрий, скільки;
, прислівники: де, куди, звідки, ко­
ли, відколи, чому.
Сполучні слова виступають члена­
ми підрядного речення:
У кожного народу є свої святині,
які він береже і перед яким и схи­
ляє голову. Чимало т аких місць і в
Україні. Одне з них — легендарне
поле битви під Берестечком на Во­
лині. Ось і ост рів Ж уравлиха, де
розміщений музей-заповідник «Ко­
зацькі могили». В клонім ося ун і­
кальним експонат ам музею, що
бережно зібрані на полі бою. Поду­
маймо про ціну, я к у заплат ив наш
народ, ідучи до своєї незалежності
(За В. М исаном ).
Треба розрізняти сполучники та
однозвучні сполучення слів.
Сполучники Однозвучні слова
(займенники з прийменика-
ми, прислівники з частками)
опрацювався, зате За те я тобі вдячний.
Сконав завдання.
«Огко, проте цікаво. Про те не треба
говорити,
кбц захотів, Як би це тобі
10 зрозумів би. пояснити?
Рийиіов, щоб Що б тобі сказати
пРощатися. на прощання?
Сполучники не виступають члена-
и Речення, їх можна замінити інши-
и сполучниками:
зате, проте = однак, але;
якби, щоб — коли б, аби.
Однозвучні сполучення слів висту­
пають членами речення, до них мож­
на поставити питання. Частку би (б)
можна перенести до інших слів у ре­
ченні, а на займенник що або на при­
слівник як падає логічний наголос:
Ми вірші пишемо про те ,
Як стати біля дум на варті.
Ми вірші пишемо,
проте (але, однак)
Ми не завжди тих віршів варті.
В. Коротич.
Якби (коли б) я була зіркою в небі,
я б не знала туги, ні жалю. Як би я
тепер хотіла у мале човенце сісти
і далеко на схід сонця золотим
шляхом поплисти (3 те. Лесі
Українки ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.