Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис часток

Частки зі словам и пишуться ра­
зом, окремо і через деф іс.
Пишемо разом:
1. Ч астки де-, аби-, -сь, чи-, що-, як-,
ні-, ані-, чим-:
абиякий, аби хт о, дечий, деколи,
дедалі, щ ось, кот ри й сь, чимало,
щ одня, щ огодини, щ омит і, як­
найкращ е, я к н а й ви щ е, ніщо,
аніхт о, а н іск іл ьк и , чим далі, чим-
скоріше.
УВАГА!
Якщ о частка щ о стоїть після слова, до якого
відноситься, то вона пиш еться о к р е м о :
П оки щ о. л е д в е щ о. т іл ь ки щ о. д а р м а Мій-
2. Частки би (б ), же (ж ), то (вка
зівна), ось, он у ск л ад і сполучникі
та інш их часток:
щоб, якби, авж еж , атож, аякже< таж, отж е, м овби, немовби, к мовбит о, нібит о, неначебт о. Частки ось і он пиш ем о разом лиш6 в словах осьде, он де. А ле залежн від вимови, їх м ож н а писати и ремо: ось де, он де. 298 Граматика: морфологія, синтаксис Пишемо через дефіс: 1 . Словотворчі частки будь-, небудь-, казна-, хтозна-, бозна-: будь-хто, будь-як, що-небудь, де- небудь, коли-небудь, казна-який, казна-скільки, хтозна-коли, хто­ зна-де, бозна-де. 2. Модальні частки -бо, -но, -то, -от, ■таки (у постпозиції): скажи-бо, стій-бо, читай-но, тіль­ ки-но, підійди-но, так-то, якби- то, отакий-то, як-от, придумав- таки, вивчив-таки, все-таки. Примітки. 1) Якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка або прийменник, то всі три слова пишемо окремо: хтозна з ким, казна в чому, будь на якому, будь для чого, хто б то, кому б то, іди ж бо, якби ж то, все ж таки, хтозна й хто. І все ж таки: в началі було — Слово! І все ж таки: начальний Дух — Любов! Є. Маланюк. 2. Якщо частка таки стоїть перед сло- вомі яке підсилює, то її пишемо окремо: таки зробив своє, таки повернувся, та­ ки написав роботу, таки зекономив. ~ РОЗРІЗНЯЙТЕ! Частка то може писатися по-різному: а) як вказівна — окремо: Два кольори м ої, два кольори: Червоне — то любов, а чорне — то журба. Д . Павличко. б) як підсилювальна — через дефіс: Усе мине, усе пройде, Томи-то й сердитись не варто. В. Поліщук. в) як словотворча — разом: немовбито, неначебто.____________________ Пишемо окремо. Частки, які тво­ рять форми слів або уточнюють зміст цілого речення. 1. Частки же (ж), вказівні то, ось, он: заспівай же, зрозумійте ж, хіба ж, невже ж, адже ж, як же бути, як же не любити, що то за, чи то так, ось коли, ось як, он який, он куди. 2. Формотворчі частки хай, нехай, бо­ дай, би, б: Нехай не ятрять прикрощі душі, Нехай квітує щирість поміж нами! М. Луків. Коли б так ось тепло в наші душі текло, Які щедрі були б ми й щасливі. М. Нагнибіда. 0 земле втрачена, явися Бодай у зболеному сні, 1 лазурово простелися, І душу порятуй мені. В. Стус.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.