Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ознаки вигуку як особливої частини мови

Вигуки не належать ні до повно­
значних, ні до службових частин
мови. Вони можуть виконувати роль
еквівалентів речення або супрово­
дити його, вказуючи на емоції, воле­
виявлення людини як реакцію на
навколишню дійсність.
Від повнозначних слів вигуки віД’
різняються тим, що не мають лексич
ного значення й граматичних ознак,8
від службових слів тим, що не ВИКОНУ
ють властивих їм службових функДОи-
Грама тика: морфологія, синтаксис
Вигуки — слова незмінні. Вони не
мають морфологічних ознак, прита­
манних повнозначним частинам мови
(рід, число, відтінок, час, особа тощо).
Морфологічно вигуки нерозкладні,
не членуються на морфеми (у них не
виділяються ні префікси, ні суфікси).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.