Новий довідник: Українська мова. Українська література

Узгодження

Узгодження — такий вид підряд­
ного зв’язку, коли залежне слово
уподібнюється до головного в роді,
числі й відмінку:
високий явір, висока горобина, ви­
соке небо, високі дерева.
У таких словосполученнях при від­
мінюванні головного слова змінюєть­
ся й залежне:
високого явора, високим явором, на
високому яворі, високі явори.
Як правило, зв’язком узгодження
поєднується іменник (головне слово)
з прикметником, дієприкметником,
порядковим числівником, займенни­
ком прикметникового типу:
небесна блакит ь, замріяний ху­
дожник, п’ятий поверх, наші плани.
Таке узгодження називають повним.
При неповному узгодженні залеж­
не слово іменних словосполучень упо­
дібнюється ДО ГОЛОВНОГО У формі
відмінка й числа:
т канина в горох — різний рід ,
відмінок;
місто Черкаси — різне число;
річка Д ніпро — різний рід.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.