Новий довідник: Українська мова. Українська література

За наявністю головних членів речення

• Двоскладне (наявні два головні чле­
ни речення — підмет і присудок):
Земними плодами під зорями зоріє
людини подвиг (М. Ткач).
315
УКРАЇНСЬКА МОВА
Ц ивілізація — це добро та лю- і
дяніст ь ( В. Коломієць).
• Односкладне (має тільки один го­
ловний член — підмет чи присудок):
Дерево й учителя пізнають по пло­
дах (Н ар. те.).
Вірю в пам’ять І серце людське
( Б. О лійник).
Немае мудріших, ніж народ, учи­
телів ( М. Рильський ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.