Новий довідник: Українська мова. Українська література

Підмет та способи його вираження

Просте двоскладне речення скла­
дається з головних (підмет і прису­
док) та другорядних (додаток, озна­
чення, обставина) членів речення.
Головні члени — підмет і прису­
док —- граматична основа двосклад­
ного речення.
Підмет — незалежний голов­
ний член речення, що означає
Предмет (чи особу), про який ідеться
в реченні, і відповідає на питання
хіпо? Що?
Підмет, виражений одним словом,
називають простим.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.