Новий довідник: Українська мова. Українська література

Способи вираження складеного підмета

Підмет, виражений словосполучен­
ням, утвореним з двох і більше повно­
значних слів, називають складеним.
У ролі складеного підмета вис­
тупають:
• Складні географічні й астрономіч­
ні назви:
Вабить знов мене Чумацький
Ш лях, що осінні перетнув сузір’я
(П. Дорошко).
• Стійкі словосполучення:
Бабине літ о висіло на віттях, як
прядиво (Л еся У країнка ).
Ромаш ка золот ист а зацвіла,
пет рів бат іг розплющ ив сині очі
(А. М алиш ко).
• Словосполучення з кількісним зна­
ченням:
• числівник + іменник у родовому
відмінку:
Ішли дві долі різним и шляхами-
На роздоріжжі долі обнялись.
Л. Костенко.
В мого роду — ст о доріг, сто
ст оліт ь у мого роду ( І.Д рач)’•
330
Граматика: морфологія, синтаксис
займенник + іменник у родовому
відмінку:
Скільки зла таїться за гарною
подобою: гадю ка ховаєт ься в
траві (Г. Сковорода);
. іменник зі значенням сукупності
+ іменник у родовому відмінку:
Пливе овець от ара в білім мо­
лоці своєї вовни ( Б.-І. Антонич).
Десь клю ч пт ахів небачених ле­
тить (М . Зеров );
. іменник у називному відмінку +
іменник в орудному відмінку з
прийменником:
Знову в серці дивовижно щастя
з м рією сплелись (Олександр
Олесь );
УВАГА!
Присудок при такому підметі має стояти в мно­
жині. Якщо ж він ужитий в однині, тоді іменник у
називному відмінку — підмет, а в орудному —
додаток:
З журбою радість обнялась (Олександр
Олесь).
• сполучення іменника або числів­
ника чи займенника в називному
відмінку й іменника (або зай­
менника) в родовому відмінку з
прийменником з (із):
Для якої радост і і вт іхи кожний
з нас приходит ь і росте?
(Є. П луж ник). В краю придніп­
ровськім ми стрілись з тобою,
веселко моя золота (А. Малиш­
ко). Серпень з вереснем стиска­
ють один одному правиці
(М. Рильський).
• Цілі речення:
«Гуси-лебеді летять» — автобіо­
графічна повість М. Стельмаха.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.