Новий довідник: Українська мова. Українська література

Другорядні члени речення

Крім підмета й присудка, до скла
ду речення найчастіше входять інпі
338
Граматика: морфологія, синтаксис
повнозначні слова, які пояснюють го­
ловні члени та вступають з ними в ат­
рибутивні (означальні), об’єктні чи
обставинні відношення.
Такі слова називають другорядни­
ми членами речення. У сучасному
синтаксисі виділяють такі другоряд­
ні члени речення:
• додаток;
• означення (його різновид — прик­
ладка);
» обставина.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.