Новий довідник: Українська мова. Українська література

Порядок слів у реченні

Порядок слів — це властиве певній
мові розміщення членів речення сто­
совно одне одного. В українській мові
порядок слів є вільним, бо за кожним
членом речення не закріплене якесь
певне (незмінне) місце.
Порядок слів у реченні виконує
кілька функцій:
1. Синтаксичну:
Широкий Дніпро —Дніпро широкий.
(якщо змінити порядок слів, то уз­
годжене означення стає іменною
частиною складеного присудка).
“■ Семантичну:
Зустріч відбулася о п’ятій годині. —
Зустріч відбулася годині о п’ятій.
“•Стилістичну: винесенням слів на
Початок або в кінець речення поси­
люється або підкреслюється їхня
Роль:
Будуть нас явори
яворовим вогнем колисати,
Будуть нам вечори
свої тіні мережить в саду,
Буде нас зустрічать —
з рушничком українськая мати,
На останній рушник
я до тебе прийду.
Л. Забашта.
Розрізняють прямий і зворотний
порядок слів у реченні.
При прямому порядку кожне слово
має своє місце відповідно до ролі в
реченні.
Як правило:
• підмет стоїть перед присудком:
Зем ля молодіє від рясту, від сон­
ця, від цвіту ( С. П уш ик);
• додаток — після того слова, яке
ним керує:
Наука вимагає жертв і великої
любові (О. Копиленко);
• узгоджене означення — перед оз­
начуваним словом, неузгоджене
означення — після означуваного
слова:
Пробач нам, мамо, за всі розлуки,
За довгий смуток і тихий плач,
Цілую ніжно материнські руки.
Пробач, матусенько, пробач…
Рукою мами наш старенький сад
Кладе мені за пазуху антонівку.
З те. В. Крищенка;
• місце обставин залежить від мор­
фологічного способу їх вираження.
Обставини способу дії, виражені
прислівниками, в основному сто­
ять перед присудком, а всі інші,
зокрема виражені сполученням
іменника з прийменником, можуть

стояти як перед присудком, так і
після нього:
Медово пахло літо. Довго дзвені­
ли роси незбиті.
В саду кружляє осінь одірваним
листком.
Дзвінка вода між травами
шумить.
А ніч за вікном розсипає зірки.
Пливе з-під ніг засніжена земля ку­
дись у простір, під блакитне небо
(З тв.Г. Чубач).
При зворотному порядку слів члени
речення займають не властиві для них
місця. Такий порядок слів ще назива­
ють інверсією (від латинського inver-
8іо — переставляння, переміщення).
Інверсія використовується пере­
важно в художніх текстах, особливо
в поезії, і зумовлюється стилістични­
ми або смисловими потребами тексту:
Дивись: шумує день погожий, ки­
пить зелена заметіль.
Весні окриленій молись, карбуй на
камені ти пісню калинову.
У ста млинах зима пшеницю на
сніг сріблясто-синій меле.
У вазах строф цвітуть слова паху­
чі. ніби квіти (З те. Б.-І.Антонича).
Найважливіше слово в повідомлен­
ні можна виділити не тільки зміною
порядку слів, а й логічним наголо­
сом. Від місця логічного наголосу в
реченні залежить смисл висловленої
думки. Наприклад:

В серцях палає юності вогонь
(Л.Дмитерко).
В серцях палає юності вогонь.
В серцях палає юності вогонь.
В серцях палає юності вогонь.
В серцях палає юності вогонь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.