Новий довідник: Українська мова. Українська література

Речення з градаційними та при­єднувальними сполучниками

У складносурядних реченнях мо­
жуть передаватися особливі відно­
шення градації, тобто підсилен­
ня чи послаблення значення другого
компонента порівняно з першим.
Такі значення характерні для спо­
лучників:
не лише… а й, не тільки… а й,
не стільки… скільки, хоча й… але.
Ці сполучники за будовою складе­
ні, перша їхня частина розміщується
перед першим простим реченням, а
друга — перед другим:
Не тільки злива лила в ту ніч, а и
блискавки шмагали потріскані від
спеки поля (Л. Бойко).
386
Граматика: морфологія, синтаксис
Це лише ми з Піратом боялись
баби, а й мати остерігалась її
прокльонів (О. Довженко).
Предикативні частини складносу­
рядних речень з приєднувальни­
ми відношеннями нерівноправні.
Друга, приєднувальна, частина ре­
чення являє собою додаткове пові­
домлення, доповнює ту думку, яка
висловлена в першому простому
реченні.
Приєднувальне значення пере­
дається за допомогою сполучників:
та й, ще й, також, причому,
притому, при цьому:
Оті малюнки київські та львівські
малярі лиш того тижня скінчили
малювати, ще й фарба добре не ви­
сохла.
Посідали й старші з гостей, та­
кож дехто вийшов у садок пройтися.
Ніхто й ніколи не бачив її такою ла­
гідною і покірною, причому всі ди­
вувалися тій зміні (3 те. Б. Лепкого ).
Приєднувальне значення може
передаватися й сполучниками суряд­
ності і, а, але:
Він дарував людям красу, і в цьому
був сенс його життя.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Складносурядні речення і прості речення з одно­
рідними членами мають багато спільного, зокре­
ма сурядний зв’язок між окремими частинами,
однакові сполучники.
Щоб відрізнити ці речення, треба насамперед
визначити граматичну основу. Якщо в реченні два
(чи більше) підметово-присудкових центри, то
речення складносурядне.
Якщо ж речення має одну граматичну основу, то
воно просте, ускладнене однорідними членами
речення.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Прості речення:
Розивітає людина в щасті, а не в ж ур б і ( О. Дов­
ж енко).
Вітер то затихав і летів городами в степ,
то налітав з повною силою (Г. Тютюнник).
Водевіль і трагедія нагло зійшлися і заграли
маленький танок (Олександр Олесь).
Складносурядні речення:
Чижі приходять в час т воїх щедрот,
А я прийшла у час твойого смутку.
Л. Костенко.
То вітереиь дихне по ниві,
То коник в ж и т і засюрчить.
Л. Глібов.
Хтось идаоив без ж алю по серцю м о їм —
/ забилось серие в вогні золотім.
Олександр Олесь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.