Новий довідник: Українська мова. Українська література

Будова складнопідрядного речення

Складнопідрядне речення складі
ється з частин, що виконують різН1
390
Гоаматика: морфологія, синтаксис
. ункції стосовно одна до одної. Неза­
лежну частину речення називають
головною, або головним ре­
ченням. Частину складнопідрядно­
го речення, яка підпорядкована го­
ловній, пояснює її і залежить від неї,
називають підрядною, або під­
рядним реченням.
Від головного речення до підрядно­
го (в більшості випадків) можна по­
ставити питання:
Ти знаєш (що?), що ти людина?
(В. Симоненко).
Хоч на щастя життя багате
(незважаючи на що?), але кожну
людину ждуть і печалі, і біль, і
втрати (В. Симоненко).
Людина відчуває свою слабкість
тоді (коли? за якої умови?), коли її
покидають надії (Б. Харчук).
Як сумно тій людині жить
(якій?), яка в житті не знала су­
му! (М. Рильський ).
Підрядне речення може пояснюва­
ти головне речення в цілому або один
з його членів.
Поклін тому, хто вносить чесну
злагоду в людські серця, одверті і
незлі (А. Малишко).
Як не буде птахів, то і серце люд­
ське зачерствіє (М. Стельмах).
У першому реченні підрядна час­
тина стоїть після головної, відповідає
на питання кому?, пояснює в го­
ловній додаток, виражений займен­
ником тому. У другому — підрядна
частина вказує на умову дії головної
частини, відповідає на питання коли?
за якої умови? і пояснює головне ре­
чення в цілому.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.