Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

Складнопідрядним реченням з під­
рядним наслідковим називають ре­
чення, підрядна частина якого вка­
зує на наслідок того, про що говори­
ться в головній:
Вночі йти гірською стежкою було
небезпечно, так що туристи вирі­
шили зупинитися на відпочинок
(3 газети ).
На небі збиралися великі хмари,
так що можна сподіватися вели­
кого дощу (Н. Рибак).
Місяць, підводячись вгору, пірнає в
загустілу хмару, так що виднієть-
ся лише срібний край (М. Стельмах).
Теплий туман слався по полю і на­
ливав балку по самі вінця, так що
дерева потопали в ньому (М. Ко­
цюбинський ).
Здоровенний дуб розлягся, розши­
рився своїм кострубатим гіллям
так що аж темно було (М. Коцю­
бинський).
Підрядне наслідку відноситься д0
головного речення в цілому й приєд­
нується сполучником так що, який
не має в головному співвідносного
слова.
Підрядні наслідкові на питання не
відповідають і завжди стоять після
головної частини.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
С кладнопідрядне речення з під р яд н и м наслідку
та способу д ії, у я ко м у в го л о в н ій частині є
співвідносне слово т ак, а п ід р я д н а приєднуєть­
ся до головного сп о л учн и ко м що. Відмінність
м іж ними ш укайте на м е ж і го л о в н о ї і підрядної
частини: якщ о сполучник т ак щ о не розчлено­
вується, а слово т ак не м о ж е зм ін ю вати місця,
то підрядна частина є н а с л ід ко в о ю (ком а ста­
виться перед сполучником т ак що).
Якщо слово т ак належ ить д о го л о в н о ї частини,
то підрядна є обставиною с п о со б у д ії.
Часом Д есна розливалася т ак пишно, що у
воді потопали не т ільки ліси й сінокоси
(0 . Д о в ж ен ко ) — скл а д н о п ід р я д н е з підряд­
ним способу дії.
Часом Д есна розливалася пишно, т ак що. у
воді потопали не тільки ліси й сінокоси — з
підрядними наслідку.
Сонце пекло т ак, ш о й уночі ст еп пашів
(Ю. Яновський).
Сонце т ак пекло, шо й уночі ст еп пашів.
Сонце пекло, т ак шо й уночі ст еп пашів.
Розквітло нове ж ит т я т ак, шо старому не­
ма вороття.
Так розквітло нове життя, щ о старому немо
вороття.
Розквітло нове жит т я, т ак шо старому не-
м а вороття.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.