Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядним реченням з кіль­
кома підрядними є багатокомпонент­
не речення, що складається з трьох і
більше предикативних частин, поєд­
наних зв’язками підрядності.
За характером взаєм озв’язку під­
рядних речень з головним виділяють
три типи складнопідрядних речень з
кількома підрядними:
1. Складнопідрядні речення з по­
слідовною підрядністю.
2. Складнопідрядні речення із супід­
рядністю (однорідною і неод­
норідною).
3. Конструкції, що поєднують у собі
супідрядність і послідовну підряд­
ність (мішаного типу).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.