Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю

Послідовною підрядністю назива­
ють таке підпорядкування, при яко­
му перше підрядне речення залежить
від головного, а решта — послідовно
одне від одного:
Загинув би, напевно, люд нещас­
ний, якби погасла та маленька
іскра любові братньої, що поміж
людьми у деяких серцях горіла ти­
хо (Леся Українка ).
Схема цього речення така:
заякої
[ = – ], якби ( = -),( Ш = )•
умови означ.
УВАГА!
При кресленні горизонтальної (лінійної) схеми
речення сполучне слово, що приєднує підряд­
не речення до головного й виступає членом
підрядної частини, беремо в дуж ки, а
сп о л у ч н и к п ід р я д н о с ті, який виконує тільки
службову роль, ставимо м іж дужками.
Графічно структуру речення мож­
на показати й за допомогою верти­
кальної схеми, де кожне просте ре­
чення — прямокутник:
Думою тугу розвію1,
Щоб був я завжди таким2.
Яким мене мати вродила
Й благословила в світи3.
В. Стус.
Головна частина — Думою тугу
розвію;
Підрядна частина першого ступеня
— щоб був я завжди таким;
Підрядна частина другого ступеня —
яким мене мати вродила й благосло­
вила в світі.
413
УКРА НСЬКА МОВА
Схема речення така:
з якою метою?
[ = – ] , ЩОб ( = ), ІЦОб ( – = ).
мети мети
Горизонтальна схема речення така:
[ — }, щоб ( = -),( яким -= й=).
мети означ.
У складних реченнях з послідов­
ною підрядністю кожна з підрядних
частин виступає як головна щодо на­
ступної підрядної. Тому підрядну час­
тину, яка безпосередньо пов’язується
з головною, називають підрядною
частиною першого ступеня; підрядну
частину, залежну від підрядної пер­
шого ступеня, називають підрядною
частиною другого ступеня і т. д.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.