Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з неод­норідною супідрядністю

Неоднорідною супідрядністю нази­
вають таке підпорядкування, при
якому кілька підрядних частин різ­
них типів пояснюють якийсь один
член головної частини або ж відно­
сяться до різних її членів:
Скільки б не судилося страждати ,
Все одно благословлю завжди
День , коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для
біди.
В. Симоненко.
Схема речення:
незважаючи на що? який?
(Скільки = ),[ = ], (коли = -).
допуст. означ.
Або:
~2
Ш Ш
Перша підрядна частина пояснює в
головному реченні присудок благослов­
лю, а друга підрядна — додаток день.
Таку неоднорідну супідрядність
при якій підрядні частини поясню’
ють різні члени ГОЛОВНОГО речення
прийнято називати паралельною
підрядністю.
Неоднорідна супідрядність може
набувати й таких семантико-синтак-
сичних відношень:
Щоб прийшло на землю сподіване
щастя\ треба великої праці2, б0
щастя не дається дурно3 (М. Ко­
цюбинський ).
Обидва підрядні речення поясню­
ють головне речення в цілому, але
відповідають на різні питання: перше
на питання навіщо? і є підрядним ме­
ти, а друге — на питання чому? і є
підрядним причини.
Схема речення:
навіщо? чому?
Щоб( = – ) ,[ = ] ,б о (- = ).
мети причини
Або:
ш
г л т
І вже коли ти похитнувсь у

слові,
Вважай , що похитнувся у собі.
Б. Олійник.
за якої умови? що?
І вже коли ( = )•
умови з’ясув.
416
Граматика: морфологія, синтаксис
Ще один тип неоднорідної супід­
рядності — коли підрядні речення
одного виду пояснюють різні члени
головної частини:
Ми працю любимо, що в творчість
перейшла2,
І музику палку1, що ніжно серце
тисне3.
М. Рильський.
Схема речення:
яку? яку?
[-=, (що = ), 1, (иш = ).
означ. означ.
Або:
Й
4. Супідрядне речення з супідряд­
ністю і послідовною підрядністю.
Благословен той день і час1, коли
прослалась килимами земля2, яку
сходив Тарас малими босими нога­
ми3, земля2, яку скропив Тарас
дрібними росами-сльозами4 (М. Ри­
льський ).
Схема речення:
яка?
означ. означ. означ.
Або:
Ш Ш
Це речення поєднує послідовну
підрядність та однорідну супідряд­
ність, тобто має підрядність мішано­
го типу.
Примітка. Інколи для підсилення змісту
пояснюване слово в реченні може повторю­
ватися. У наведеному реченні повторюється
підмет першого підрядного речення — земля.
І доки є пам’ять в людей1 і живуть
матері2, допоти й сини, що спіткну­
лись об кулі\ живуть3 (Б. Олійник).
Схема речення:
доки?
часу часу означ.
Або:
Це речення з підрядністю мішано­
го типу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.