Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим)

Крім складних багатокомпонент­
них сполучникових речень (складно­
сурядних і складнопідрядних та
мішаного типу — із сурядністю й
підрядністю) і безсполучникових (з
однотипними і різнотипними части
нами), у сучасній українській мові
досить поширені і складні синтак
сичні конструкції, у яких поєднують
ся різні види зв’язку — сполучнико
вий і безсполучниковий.
Такі конструкції поділяють на три
основні різновиди:
1.Складні речення із сурядним
сполучниковим та без­
сполучниковим зв’язком:
Можна знайти в природі
півтони.
Можна життя спинити на
півслові,
428
Але нема в житті напівціни3,
Але нема в житті напівлюбові*.
А. Демиденко.
Схема речення:
[ “ ] , [ “ !» а л е [ = ], а л е [ = ].
Або:
[ ї |, І 2 І , але І з І.але І 4 І .
А в цей час наді мною твориться
диво1: хтось невидимим смичком
провів по синьому піднебессі, по
білих хмарах2, і вони забриніли, як
скрипка3 ( М . Стельмах ).
По-осінньому тихо цвітуть
небеса ,
Мила погляду й серцю билиночка
кожна2,
І така навкруги невимовна
краса —
Не любити цю землю, їй-богу, не
можна .
М . Луків.
— 1. Л — ] — [ – ] –
2.Складне речення із безспо­
лучниковим та сполуч­
никовим підрядним
зв’язком:
Будеш, батьку, панувати1,
Поки живуть люди2,
Поки сонце з неба сяєг,
Тебе не забудуть4.
Т. Шевченко.
Схема речення така:
доки? доки?
Граматика: морфологія, синтаксис
[ = ], (поки = – )
часу
(поки – = ) , [ = ] .
часу І
Або:
Ш Ґ
І все ж прожити, певне, так
годиться1,
Щоб старість не промовила бува :
Ти був, козаче, щедрим на
дурниці
І на красиві та пусті слова3.
В. Симоненко.
як?
[ = ], щоб ( – = )
способу
Дії
[ – =
Або:
_2_
3 .Складне речення із сполучни­
ковими зв’язками суряд­
ності й підрядності та без­
сполучниковим зв’язком:
Нехай серця не знають супокою\
Хай мрії обганяють часу біг ,
І наша юність буде хай такою3,
Щоб їй ніхто не заздрити не міг .
В. Симоненко.
429
УКРАЇНСЬКА МОВА
якою?
= ], щоб ( – = )
займ.-означ.
Розділові знаки в багатокомпоне­
нтних реченнях уживаються за пра­
вилами, встановленими для складно­
сурядних і складнопідрядних речень.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.