Новий довідник: Українська мова. Українська література

Стилі мови. Типи і жанри мови

Стилістика — це розділ мовознавчо
науки, який вивчає стильові
особли
вості мови, принципи і способи до
мовних засобів для кожного СТИЛЮ-
бору
Стилістика
Основним поняттям стилістики є
стиль. Це слово, що зводиться до ла­
тинського stilus — загострена палич­
ка для написання, має багато зна­
чень і вживається як термін у літера­
турі, мистецтві, архітектурі, соціоло­
гії та інших науках.
Стилі — це основні різновиди літе­
ратурної мови, що використовуються
в різних сферах спілкування. Кожен
із стилів має свої характерні особли­
вості й реалізується у властивих йо­
му жанрах.
Жанри — це різновиди текстів пев­
ного стилю, що різняться насамперед
метою мовлення, сферою спілкуван­
ня та іншими ознаками.
У сучасній українській літера­
турній мові розрізняють такі стилі:
• розмовно-побутовий,
• науковий,
• офіційно-діловий,
• публіцистичний,
• художній,
• конфесійний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.