Новий довідник: Українська мова. Українська література

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми гово­
римо? — Київ: Українська книга,
1997.
2. Бєляєв О., Симоненкова JI. та ін. Укра­
їнська мова: Підручник для 10-11 кл.
загальноосвітніх навчальних закладів
з українською та російською мовами
навчання. — Київ: Освіта, 2003.
3. Бурячок А., Гнатюк Г., Головащук С.
та ін. Словник синонімів української
мови: В 2-х т. — Київ: Наукова думка,
2001.
4. Вихованець І. У світі граматики. —
Київ: Радянська школа, 1987.
5. ГлазоваО. Українська мова. 10 – 11 кл.
Матеріали до уроків: Посібник для
вчителя. — Харків: Ранок, 2000.
6. Глазова О., Косян В. Уроки українсь­
кої мови в 9 класі: Посібник для вчите­
ля. — Київ: Педагогічна преса, 1997.
7. Гнатюк Л., Кононенко О. Українська
мова: Старшокласникам і абітурі­
єнтам. — Київ: Феміна, 1995.
Головащук С. Складні випадки наго­
лошення: Словник-довідник. — Київ:
Либідь, 1995.
9- Горпинич В., Горяний В. Українська
мова: Підручник. — 4.2. — Київ: Ви­
ща школа, 1993.
Горяний В. Рідна мова: Підручник
Для 10-11 кл. — Київ: Освіта, 1995.
^•Гринчишин Д., Сербенська О. Слов­
ник паронімів. — Київ: Радянська
Школа, 1986.
12. Грищенко А., Мацько Л. та ін. Сучас­
на українська літературна мова/ За
ред. А. Грищенка. — Київ: Вища шко­
ла, 2002.
13.Дмитренко Г., Росоха Ю. Українська
мова: Навчальний посібник для учнів
9 кл./ За ред. М. Дмитренка. — Київ:
Народознавство, 2000.
14. Коваль А. Слово про слово. — Київ:
Радянська школа, 1986.
15. Козачук Г. Українська мова для абіту­
рієнтів: Навчальний посібник. —
Київ: Вища школа, 1994.
16. Козачук Г., Шкуратяна Н. Практичний
курс української мови: Навчальний
посібник. — Київ: Вища школа, 1993.
17. Лобода В., Скуратівський Л. Укра­
їнська мова в таблицях: Довідник. —
Київ: Вища школа, 1993.
18. Ломакович С. Українська мова в схемах
і таблицях: Навчальний посібник. —
Харків: Світ дитинства, 2001.
19. Матвієнко А. Рідне слово. — Київ:
Всеукраїнське товариство «Просвіта»,
1994.
20. Мацько Л., Сидоренко О. Українська
мова: Посібник для старшокласників
та абітурієнтів. — Київ: Либідь, 1995.
21. Міляновський Е. Шкільний довідник
з української мови (5-11 кл): Нав­
чальне видання. — Тернопіль, 2000.
22. Мовчун А. Етимологія граматичних
термінів// Дивослово. — №7. — 2000.
23. Мовчун А. Наші помічники — роз­
ділові знаки// Дивослово. — №11. —
2001.
443
УКРАЇНСЬКА МОВА
24. Н ік о лаєн к о І., Терновська Т., Ужче н-
ко 6 . Збірник вправ і завдань з ук­
раїнської мови. — Київ: Освіта, 1997.
25. П а зя к О ., Сербенська 0 . та ін. Україн­
ська мова: Практикум. — Київ, 2000.
26. П ентилю к М., Іваненко 0 . Українськ а
мова: Підручник-комплект. — Ки їв:
Ленвіт, 2001.
27. П ередрій Г ., Смоленікова Г. Лексика і
фразеологія української мови: Посіб­
ни к д ля учнів. — Київ: Радянс ька
ш кола, 1983.
28. П лю щ М ., Бевзенко С. та ін. Сучас на
українська літературна мова/ За ре д.
М . П лю щ . — Київ: Вища школа, 1994.
29. П лю щ М ., Грипас Н. Українська мов а:
Довідник. — Київ: Освіта, 2002.
30. П лю щ М ., Т и хош аВ. та ін. Рідна мов а:
П ідручник для 9 класу гімназій, ліце­
їв та ш кіл з поглибленим вивченням ук­
раїнської мови. — Київ: Освіта, 2002.
31.П оном арів О. Культура слова: Мов­
ностилістичні поради: Навчальн ий
посібник. — Київ: Либідь, 1999.
32. Поном арів О., Різун В. та ін. Сучас на
українська мова: Підручник/ За ре д.
О. Пономарева — 2-ге вид., перероб .
Київ: Либідь, 2001.
33. Словник української мови: В 11-ти т.
— Київ: Наукова думка, 1970-1980.
3 4 .Т е р л а к 3. Українська мова: Збірн ик
вправ із синтаксису та пунктуації. —
Л ьвів: Світ, 1999.
35. Тихош а В., Караман С. Рідна мова: Під­
ручник для 8 класу гімназій, ліцеїв та
шкіл з поглибленим вивченням ук­
раїнської мови/ За ред. М. Плющ. –
Київ: Освіта, 2000.
36. Ткаченко Є. Українська мова: Навчаль­
ний посібник. — Харків: Консул, 2001.
37. Ткачук О. З історії розвитку графіки//
Дивослово. — №7. — 2000.
38. Українська мова: Підручник. — Ч.1./
За ред. П. Дудика. — Київ: Вища шко­
ла, 1993.
39. Український правопис/ АН України,
Інститут мовознавства ім. О. Потебні;
Інститут української мови. — 4-те
вид., випр. й доп. — Київ: Наукова
думка, 1993.
40. Чак Є. Чи правильно ми говоримо? –
Київ: Освіта, 1997.
41. Чукіна В. Граматика української мови
в таблицях і схемах. — Київ: Логос, 2002.
42. Чукіна В., Почтаренко О., Почтарен-
ко Г. Український правопис у табли­
цях, схемах, коментарях: Довідкове
видання. — Київ: Логос, 1998.
43. Шевченко Л., Різун В., Лисенко Ю-
Сучасна українська мова: Довідник/
За ред. О. Пономарева. — Київ-
Либідь, 1993.
44. Шелехова Т., Остаф Я. та ін. РіднаМ°
ва: Підручник для 9 класу. — К*”8,
Освіта, 1998.
45. Ющук І. Практикум з правопису У*
раїнської мови. — Київ: Освіта, 19″
46. Ющук І. Рідна мова: Пробний піДРУ*1
ник для 8 кл. — Київ: Освіта, 1998-

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.