Новий довідник: Українська мова. Українська література

Малі жанри. Прислів’я і приказки

Прислів’я та приказки належать
до малих жанрів усної народної твор­
чості. Хоч вони й короткі, на один-
два рядки, але мають усі ознаки ху­
дожньо довершених творів.
У прислів’ях та приказках відобра­
жено багатовікову мудрість народу,
практичний досвід людини в різних
сферах її діяльності, різноманітні
явища суспільного життя й природи,
передано горе й радість людини, її
мрії та прагнення.
Прислів’я виникли дуже давно. Як
указує їхня назва, у житті вони вжи­
ваються при слові, при розмові, наби­
раючи в кожному окремому випадку
відповідного значення.
Прислів’я та приказки — це стійкі
афористичні вислови, що в стислій,
точній формі висловлюють думку про
певні життєві явища, людські вчин­
ки тощо. Прислів’я містить заверше­
ну думку, приказка висловлює думку
неповно, часто є частиною прислів’я.
Прислів’я:
Кров людська не водиця,
проливати не годиться.
Найшла коса на камінь: коса
не втне, камінь не піддасться.
Береженого Бог береже,
а козака шабля стереже.
Приказки:
Старість не радість, похорон
не весілля.
Або пан, або пропав — двічі
не вмирати.
Моя хата скраю — я нічого
не знаю.
Баба з воза — кобилі легше.
Кров людська — не водиця.
Найшла коса на камінь.
Береженого Бог береже.
Старість не радість.
Або пан, або пропав.
Моя хата скраю.
Баба з воза. ч.
Прислів’я — маленький п°еТ0д.
ний твір, що складається лише
456
Усна народна творчість
ного речення, яке може бути простим
(«За праве діло стій см іло», «Кожно­
му мила своя сторона») або складним
(«Праця чоловіка годує, а лінь мар­
нує», «Не лінуйся рано вставати, а
соромся довго спати», «Бджола мала,
ай та працює»).
Прислів’я змінюють свій зміст за­
лежно від застосування. Більшість
прислів’їв можуть уживатися у двох
значеннях: прямому («Сам пропадай,
а товариша з біди визволяй», «Добре
роби, добре й буде») і переносному
(«Під лежачий камінь вода не тече»,
«Любиш кататися — люби й саночки
возити», «Який стук, такий і грюк»).
Тематично прислів’я охоплюють
усі сфери людської діяльності, будь-
яке життєве явище (дружбу, працю,
віру, війну, сім’ю, страх).
Про батьківщину: «Рідний край
~ земний рай».
Про дружбу: «Дружба та братство
Дорожчі за багатство».
Про працю: «Уперта праця все
переможе».
Про навчання: «Гарно вчити того,
хто хоче все знати».
Про людські вади: «Лукавий чоловік
на словах любить, а ділом губить».
Прислів’я влучні, виразні, ритміч-
Будова прислів’їв відзначається
симетричністю, поділом на частини,
Що римуються. Така милозвучність
прислів’їв допомагає легше запа-
м ятовувати й виголошувати їх, мова
відзначається стислістю, лаконічніс­
тю, тут не тільки немає багатослів’я,
але часто випускаються члени речен­
ня, необхідні в звичайній розмовній
мові:
Знає кума — знає півсела.
Прислів’я побутують в українській
словесності з найдавніших часів і не
втрачають своєї актуальності донині.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.