Новий довідник: Українська мова. Українська література

Перекази

Перекази — усні оповідання про
життєві події, пов’язані з конкретни­
ми історичними фактами, які переда­
ються не очевидцями, а тими, хто про
цю подію почув (звідси й назва — пе­
реказ). Порівняно з легендами пере­
кази відзначаються більшою вірогід­
ністю та є виявом історичної пам’яті
народу. У них немає надприроднного
елементу, минуле відображене прав­
доподібно, у межах життєвої дос­
товірності. Багато зразків переказів
записано в Руському літописі та
інших писемних пам’ятках давньої
української літератури.
Жанр історичного переказу актив­
но розвивається й у наші дні. Усі
462
події, пов’язані з долею народу чи йо­
го окремих представників, фіксують­
ся в народній пам’яті, проходять пев­
ну обробку й зберігаються в усному
побутуванні для наступних поколінь.
До цього жанру долучаються роз­
повіді про недавні історичні події: ко­
лективізацію, голодомор, життя реп­
ресованих у тюрьмах і таборах, війну
в Афганістані і т. ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.