Новий довідник: Українська мова. Українська література

Кріпацькі пісні.

Кріпацькі пісні. Росія відновила
кріпацтво на українських землях.
Кріпосне право узаконювало залеж­
ність селянина від землевласника.
Остаточно кріпацтво в Україні було
оформлене 1873 року указом Катери­
ни II. Серед різних видів кріпацьких
повинностей, крім численних по­
датків, була ще й панщина чи від­
робіткова рента — примусова праця
закріпачених селян у господарстві
поміщиків.
Усі ці суспільні явища й пов’язані
з ними життєві ситуації відбилися в
кріпацьких піснях, у яких з великою
силою виражено ставлення селян до
тяжкої долі, умов підневільного жнт-
479
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
тя. У кріпацьких піснях немає роман­
тичних рис (гіперболізації, ідеаліза­
ції ліричних героїв, обширних пейза­
жів, персоніфікації сил природи, фан­
тастичних картин та ін.). Народна
уява й фантазія поступається місцем
змалюванню нелегкої праці, умов се­
лянського побуту, епізодів знущання
поміщиків з кріпаків, приниження
людської гідності. Наприклад:
Наступає чорна хмара,
А другая синя,
Не заступить син за батька,
А батько за сина.
Женуть батька в степ косити,
Сина молотити,
Третю дочку-паняночку
Тютюну садити,
А свекруху з невісткою
У лан жита жати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.