Новий довідник: Українська мова. Українська література

П’ятикнижжя Мойсееве.

П’ятикнижжя Мойсееве. Перші
п’ять книг Біблії євреї називають То­
ра, тобто Закон. У давнину це були
п’ять окремих сувоїв, що містили
божі приписи для людей. Ці настано­
ви подані в коротших або довших
оповідях про створення Землі, людей
та обраний народ.
Перша книга П’ятикнижжя —
Буття — розповідає про творення
світу й людини, про розвиток
людства, про звиродіння людей і ви­
нищення їх потопом, про післяпотоп-
ну цивілізацію, про найдавнішу добу
існування єврейського народу, з яким
Бог укладав угоду через пророків Ав­
раама та Якова (Ізраїля).
Книга Буття відкривається знаме­
нитою стародавньою поемою (міфом)
про те, як Бог створив увесь видимий
світ:
«На початку Бог створив небо та
землю. А земля ж була пуста та по­
рожня, і темрява була над безоднею, і
Дух Божий ширяв над поверхнею во­
ди. І сказав Бог: «Хай станеться
світло!* І сталося світло. І побачив
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Бог світло, що добре воно, — і Бог
відділив світло від темряви. І Бог на­
звав світло: «День», а темряву наз­
вав: «Н іч *. І був вечір, і був ранок —
день перший».
У книзі Буття є символ — Вави­
лонська вежа, символ людської ци­
вілізації, здатної піднестися до небес,
аж до самого Бога. Бог не схвалює та­
кого наміру, змішує мови й розселяє
людей у різних землях.
Книга Буття оповідає й про початок
обраного Богом єврейського народу.
Друга книга Мойсеева — Вихід —
оповідає про вихід ізраїльтян з Єгип­
ту, перехід через Червоне море, соро­
калітнє ходіння пустелею, прибуття
до гори Синай, де Бог передав Мой­
сееві дві дошки заповіту — знамениті
десять Заповідей (Декалог). Книга
написана в хронікально-епічному
жанрі, де виклад дійсних подій пе­
реплітається з переказами легенд, що
несуть велике смислове й художньо-
композиційне навантаження.
Як і на перших сторінках Біблії,
коли Бог десятьма словами творить
світ і людину, так і тут, на вершечку
гори, захований у дим полум’я, Бог
десятьма наказами (заповідями) спря­
мовує Ізраїль у світ нової цивілізації,
докорінно відмінної від цивілізації
стародавніх племен і народів.
На Синаї Ізраїль чує одкровення,
що не треба людині шукати богів у
хмарах, під землею, у морі, на сонці
чи в будь-якому явищ і природи. Не
треба творити зображень із золота чи
інших матеріалів, а вклонятися тим
зображенням і поготів. Про що дізна­
ються сини Ізраїля з цих заповідей?
Про те, що в основу людського життя
Бог закладає моральний закон, керу­
ючись яким людина мусить приборку­
вати власну сваволю, визнавати єди­
ного Бога, шанувати батьків, не вби­
вати, не красти, не зраджувати, не
казати неправди, не заздрити. Невико­
нання усіх заповідей викликає Божий
гнів, кара його падає на дітей, онуків і
правнуків. Божа м илість дарується
тим, хто дотримується цих заповідей.
Третя книга Мойсеева — Левит –
подає закони єврейського народу, які
передав Бог через М ойсея: про жерт­
ву цілопалення (усепалення), жертви
хлібну, за гріх тощ о. Подано закон
про чисте й нечисте — таке, що
підтримує або оскверняє людину.
Книга застерігає вірних від грішних
учинків і нагадує про кари, які пада-
ють на людей за їх н і гріхи.
Четверта книга П ’ятикнижжя ”
Числа — описує перебування нароДУ
Ізраїля під горою Синай, мандри пус
телею й зупинку в Кадеш і; війни, які
вів Ізраїль із сусідніми народами то
що. На початку книги перелічені всі
сини Ізраїля, здатні йти до війська-
Від цього переліку й названо книгу-
Біблія твердить, що Господь сор ^
років водив пустелею євреїв, ЯКІ
490
Прадавня література
повірили йому, і лиш е їхнім нащад­
кам дав побачити Обіцяний Край,
омріяну землю. У нове життя зне­
вірені прийти не мож уть — тільки
люди з безмежною вірою в Господа,
незабруднені гріхами, чисті душею й
помислами.
Остання книга П ’ятикнижжя —
Повторення закону (Второзаконня)
— тобто другий закон, що його перед
смертю Мойсей дав своєму народові.
Це одна з найзмістовніших та високо­
художніх книг.
З давніх-давен уважається, що ав­
тором усього П ’ятикниж жя був Мой­
сей. Деякі науковці зарахували Мой-
сея до легендарно-міфічних постатей,
як Авраам, Ісаак чи Яків. Христи­
янська церква, сучасні вчені-богосло-
ви переконані, що в Мойсея були
співавтори, що Мойсей у складанні
свого зведеного епосу користувався
усними переказами, легендами, опо­
відями, можливо, міфами, гімнами,
а також документами. Наукова кри­
тика Біблії схиляється до того, що із
середовища ізраїльтян м іг вийти
вождь, законодавець, релігійний ре­
форматор. Питання ж історичності
постаті Мойсея — це питання дос­
товірності всієї б іблій н ої історії.
Найприхильніші до Біблії дослідни­
ки не радять тлумачити навіть істо­
ричні книги Б іблії як достовірний
літопис історії людства, а тим паче
вважати Біблію за підручник історії.
Оцінка текстів Б іблії з погляду
історіїї дуже залежить від світогляд­
них позицій дослідника. Учені-бого-
слови розуміють і тлумачать біблійні
тексти інакше, ніж дослідники-ма-
теріалісти, що стоять на позиціях
атеїзму.
Перші п’ять книг Біблії розповіда­
ють про початок світу, виникнення
людини, початок світової історії, не­
хай і поданий у формі стародавнього
міфу, поетичних переказів і легенд.
Ц і книги змалювали появу єврейсь­
кого народу, на чолі якого в най­
відповідальніший період стояв Мой­
сей, перший священний літописець,
вождь і пророк.
Біблійна поезія існує у двох жан­
рах — або як поезія лірична (Пісня
над піснями), або як поезія дидактична
(Книга Приповістей Соломонових).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.