Новий довідник: Українська мова. Українська література

Книги Нового заповіту

Новий заповіт відкривається Чо-
тириєвангелієм.
Євангеліє (від грецького еиа^еііоп
— добра, радісна звістка) — це роз­
повідь про народження Ісуса Христа,
його життя та вчення.
Євангелія типологічно схожі, ли­
ше з деякими розбіжностями вони
переповідають етапи Христового
шляху.
Так, Євангеліє від Матвія розпочи­
нається з «Книги родоводу Ісуса
Христа*.
Назвемо сюжетні лінії подальшої
розповіді:
• Йосип та Марія втікають до Єгипту;
• Ірод убиває немовлят;
• Йосип та Марія вертаються
Назарета;
• Проповідь Івана Хрестителя*
• Хрещення Ісуса;
• Диявол спокушає Ісуса;
• Ісус розпочинає проповідь і виби­
рає собі перших учнів;
• Перша подорож Ісуса по Галілеї;
• Проповідь на горі;
• Завдання апостолів (не гніватися
на свого ближнього, не клястися,
не противитися злу, любити во­
рогів своїх і т.ін.);
• Оздоровлення розслабленого;
• Покликання Матвія;
• Ісус не цурається грішників;
• Ісус оздоровляє очі двом сліпцям;
• Ісус обходить міста галілейські;
• Накази Ісуса апостолам на дорогу;
• Ісус навчає народ притчами;
• Ісуса холодно приймають у Назареті;
• Ув’язнення й смерть Івана Хрести­
теля;
• Чудо нагодування п’яти тисяч
народу;
• Ісус іде по воді;
• Учні визнають Ісуса за Христа;
• Преображення Господнє;
• Очищення Храму;
• Юдина зрада;
• Таємна вечеря;
• Страждання й смерть Ісуса ХрйсТ
І • Спізнене Юдине каяття;
Прадавня література
, розп’яття Ісуса;
, Похорон Ісуса;
, Воскресіння й вознесіння Ісуса
Христа;
. Ісус з’являється своїм учням.
Діїсвятих апостолів — п ’ята книга
Нового заповіту — безпосередньо
продовжує тему Є вангелій. Почи­
нається вона коротким вступом, опи­
сом вознесіння Ісуса Христа на небо
та дня, коли на його учнів зійшов
Святий Дух. А постоли, свідки Ісуса
Христа «в усій Ю деї та Самарії й аж
до краю зем лі», вирушають на про­
повідь християнства. Вони несуть
Ісусове слово лю дям, тлумачать його
вчинки, проповіді, засновують перші
християнські громади.
У Біблії, яку перекладав І. Огієн-
ко, заключну книгу названо Об’яв­
ленням св. Івана Богослова, у пере­
кладі І. Хоменка її названо Одкровен­
ням Іоанна, відомий у нас і грецький
варіант цієї назви — Апокаліпсис.
Ця книга пророцтв описує картини
Майбутнього або, точніше, «останні
часи», дні божого суду над людьми.
Вона зображує картини нещадної бо­
ротьби світла з темрявою, відображає
вічне протистояння сили і любові, на­
сильства і А гнця (символ Ісуса Хрис-
Та)- Спершу перемагає насильство.
Проте ангели з неба виливають сім
Чаш і починаються великі біди: от-
Руєння світового океану й повітря,
смерть усього живого. І це не кара бо­
жа, це наслідки хибного розвитку
всього людства. Книга застерігає, що
людство, нехтуючи заповідями божи­
ми, накликає на себе біди, катастро­
фи і, зрештою, остаточну загибель.
Останні розділи Об’явлення Івана
Богослова змальовують воскресіння,
останній наступ сатани й перемогу
над ним, загальне воскресіння й ос­
танній суд над живими за вчинками
їхніми. Потому постануть обіцяні
Ісусом Христом нове небо, нова земля
й вічне святе місто. Завершуючи
свою книгу, Іван застерігає, щоб
ніхто нічого не відняв від його
свідчень. Ц і слова, оскільки вони сто­
ять наприкінці Біблії, певною мірою
стосуються й усього Святого Письма.
Книги Біблії читає цілий світ, а
переклади, переспіви й тлумачення
вміщених у ній ідей, образів, сюжетів
і моральних заповітів складають те­
пер величезну багатомовну бібліотеку.
Біблія ввібрала вікову мудрість,
досвід людської цивілізації. Кодекс
чеснот і розумної поведінки вміще­
ний не лише у Книзі приповістей Со­
ломонових. По всьому тексту Святого
Письма, як золоті перли, розсипані
афоризми — короткі влучні вислови
— уроки християнської мудрості.
А хто витримає до кінця, той буде
спасенний.
Хто погордує ближнім своїм, той
позбавлений розуму, а розумна лю ди­
на мовчить.
493
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Просіть — і буде буде вам дане.
До Книги книг входять численні
притчі — невеликі оповіді повчаль- І
ного змісту, які стали традиційними
сюжетами світової літератури.
Притчами Ісус навчав народ, про­
понуючи в алегорії, символіці відшу­
кати зерно істини: «Відкрию у притчі
уста свої, розповім таємниці від по­
чину світу*. Ісус уважав, що саме
притча пробуджує розум: «Я тому го­
ворю до них притчами, що вони див-
лячися, не бачать, і слухаючи, не чу­
ють і не розуміють». Син Божий до­
помагав їх зрозуміти, пропонуючи
своє тлумачення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.