Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Наталка Полтавка»

«Наталка Полтавка» (1819) запо­
чаткувала становлення національної
драматургії. П’єса поєднала в собі ри­
си кількох напрямів та жанрів, що на
той час були представлені в літера­
турі: сентименталізму з його праг­
ненням викликати співчуття, почут­
тя жалю; просвітительського ре­
алізму, класицизму. Автор зберігає
класицистичний закон єдності місця
(приворсклянське село), часу (дія
відбувається протягом одного дня) та
самої дії. Характерологічне прізвище
— Терпилиха (терпіти лихо) також
має своє коріння в класицизмі.
Сюжет. Сюжет п’єси, хоч і був,
можливо, пов’язаний з місцевим пе­
реказом, але є традиційним для євро­
пейського сентиментального письме­
нства: нерівне кохання, на яке не по­
годжуються батьки, та намір нелюба
одружитися з дівчиною. Заможний
господар Терпило не погоджується
віддати свою дочку Наталку за наз­
ваного сина Петра, хоч молоді коха­
ють одне одного, і виганяє його. Бать­
ко помирає, сім’я розорилася й пе­
реїздить до села. Щоб якось зрадити
скруті, стара Терпилиха хоче віддати
Наталку за нелюбого возного Тетер-
ваковського. Майже кожен персонаж
у п’єсі Котляревського переживає
внутрішній конфлікт, що свідчить
про психологізм драматурга. Він пе­
редає неоднозначність людської сут­
ності, наявність позитивної основи в
кожній людині. Наталка любить Пет­
ра та хоче догодити матері, тому подає
рушники нелюбу. Благородний Петро
здатен пожертвувати власним щас­
тям заради благополуччя Наталки.
Мати поважає Петра, але вигідне од­
руження дочки її зваблює більше.
Кульмінаційний момент у п’єсі нас­
тає, коли шляхетність Петра вражає
Тетерваковського, й возний теж
спромігся на великодушний учинок і
відступився від коханої дівчини.
Цей твір був глибоко новаторським
і за гостротою розвитку соціально-
побутового й психологічного кон­
флікту, майстерністю використання
уснопоетичних мотивів та образів(
органічного поєднання ліричних і гУ
мористичних тональностей. І сьогоД
«Наталка Полтавка» сприймаєте
як твір досконалий з погляду жанр0
во-композиційної майстерності-
розгортається природно, коН .^с0-
загострюється поступово, дійові
Нова літ ерат ура
би виявляють сутність своїх характе­
рів У життєво достовірних ситуаціях.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.