Новий довідник: Українська мова. Українська література

Левко Боровиковський 1811-1889 рр.

Романтичні впливи позначалися
на його перших творах — українсь­
кій баладі «Молодиця» та російській
поемі-билині «Пир Владимира Вели­
кого* (1828). Помітним явищем ук­
раїнського романтизму стали ук­
раїнські перекази О. Пушкіна,
А. Міцкевича, наслідування Гора-
ція. Літературний доробок Л. Боро-
виковського становлять байки —
збірка «Байки і прибаютки» (1852),
перенесені на український ґрунт
мандрівні сюжети, відомі ще від Езо-
па, та 12 романтичних балад, створе­
них за сюжетами українських народ­
них переказів. Найвідоміша з-поміж
них балада «Маруся», написана за
мотивами балади німецького роман­
тика Бюргера «Ленора» — про щиру
любов парубка та дівчини. Тісним
зв’язком з народною поезією, пере­
дусім із соціально-побутовою і лірич­
ною піснею та історичними думами,
позначені його твори, у яких зобра­
жено героїчне історичне минуле
(«Гайдамак», «Козак», «Бандурист»
тощо). Працював Л. Боровиковський
над літературними обробками ук­
раїнських народних казок, легенд,
бувальщин. Перший поет-романтик
уніс в українську літературу нові те­
ми, мотиви, ту, як він писав, «Сер­
йозність, що заперечує несправедли­
ву думку, начебто малоросійською
мовою, крім жартівливого, смішно­
го, писати не можна».
Українську поезію збагатив новими
жанрами, як-от: літературною піснею
(«Убійство», «Вивідка», «Материна
стріча», «Розставання»), романтич­
ною баладою («М аруся», «Ледащо»,
«Чорноморець»), елегійно-медитатив­
ною лірикою («Ж урба», «Рибалка»),
зразками перекладацької техніки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.