Новий довідник: Українська мова. Українська література

Микола Костомаров 1817-1885 рр.

Історик, письменник, літературо-
Заавець і критик, фольклорист, вида-
®Ць, політичний і громадський діяч.
• Костомаров був одним з найближчих
ДРУзів, побратимів Т. Шевченка, з
ЯкИм познайомився весною 1846 року
8 Києві. Він був засновником Кири­
ло-Мефодіївського братства, автором
програмних документів цієї організа­
ції («Книга буття українського наро­
ду»), одним з організаторів і видавців
журналу «Основа». Створив більш як
200 праць з історії України та Росії.
Головна проблематика його худож­
ніх творів — український народ, ге­
роїчні сторінки його боротьби за во­
лю. Визначне місце в українській
літературі початку XIX ст. посідають
драма М. Костомарова «Сава Чалий»
і трагедія «Переяславська ніч».
У прозових історичних творах
М.Костомарова широко зображено
життя й побут українського народу
різних епох — від часів Козаччини до
остаточного поневолення України
Московщиною.
Повість «Холоп» (інша назва «Х о­
луй») письменника викриває кріпос­
ницьке свавілля часів Катерини II. У
повісті «Кудеяр» обґрунтовується
думка про те, що ніколи чужинці не
будуть захищати Україну. На реаль­
них історичних фактах зловживання
владою з боку московських воєвод в
Україні доби Дорошенка заснована
історична повість «Черниговка».
Перу М. Костомарова належить
одна з перших літературознавчих
праць «Обзор сочинений, писаных на
малороссийском языке» (1842), у
якій він проголосив, що українська
мова не є наріччям російської, що во­
на самобутня, багата.
539
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Упродовж усього життя вчений
послідовно боровся за права україн­
ської мови, виступав проти царської
заборони, шовіністичних цькувань і
принижень.
У статті «Две русские народности»
показав відмінність українського на­
ціонального характеру від російського.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.