Новий довідник: Українська мова. Українська література

Період «трьох літ»

Подорожі в У країну 1843-1 8 4 5 рр.
здійснили переворот у світогляд і
письменника. З б ірка «Три літа», яка
з’явилася в процесі еволю ції настроїв
Тараса Ш евченка, засвід чи л а, що
сентиментальні та романтичні моти­
ви полишили поета. «Не плачу й не
співаю, а вию совою », — так пиш е він
в однойменному вірш і. У посланні
«Гоголю» Т. Ш евченко відкриває
трагічну правду про своїх сучасни­
ків: «Всі оглухли — похилились В
кай д ан ах… байдуж е…» Н а зм іну ро­
мантиці приходить драм атичне усві­
домлення національного самозабуття
й самознищ ення, бо батько не карає
сина за зраду, а « …ви к о х ає, та й про­
дасть в різницю москалеві».
У 1845 році Ш евченко двічі гостю ­
вав у К озачковського. І з кож н и м
із цих відвіди н у нього п о в ’я з а н і
п ам ’ятні спогади й важ ли ві творчі
зверш ення.
«Писав ніби граю чись», — згаду­
вав Ш евченків п р и ятел ь л ік а р
Андрій К озачковський. Т ак, очевид­
но, мож на писати лиш е в стані вели ­
чезного творчого піднесення й р о зку­
тості, у стані високого н атх н ен н я.
Тієї «благословенної» осені в П ереяс­
лаві були написані поеми «Н айм ич­
ка» й «Кавказ», посвята П. Ш аф ари-
кові до поеми «Єретик», а згодом і
геніальний «Заповіт».
Лікую чись у В’ю нищ і, Ш евченко в
стані справж нього творчого екстазу
протягом одного ти ж н я створив
«І мертвим, і ж и в и м …» , «Х олодний
яр», «Псалми Д авидові», «М алень­
кій М ар’ян і» , «М инаю ть д н і, м и ­
нають ночі», «Три літа» — ш едеври
світової поезії.
А між ними, крім уж е названих
творів, були ще й «Єретик», м істерія
«Великий льох», політична медитація
«Стоїть в селі Суботові»…
Тематичний цикл становлять вір-
ш і-м едитації «Р озрита м оги ла»,
____________________ Нова література
555
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
«Чигирине, Чигирине*, «Стоїть в
селі Суботові*, поема-містерія «Ве­
ликий льох*. «Можна з певністю ска­
зати, — зауважує П. Зайцев, — що
власне там, на руїнах Суботова й Чи­
гирина, зародилось у Шевченка непе­
реможне бажання бити у дзвони на
сполох, будити «живих і мертвих»
земляків, грозити їм карою, що роз­
падеться над ними, благати й прок­
линати. Тут Шевченко виріс у проро­
ка… Тут він, думаючи про «сплюнд­
ровану*, «обчухрану* москалями
Україну, дивлячись на Богданову
церкву як на символ руїни нації,
прокляв Богданове діло — злуку з
Москвою*.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.