Новий довідник: Українська мова. Українська література

Драматургія

Драму «Назар Стодоля» Т. Ш ев­
ченко написав у 1842 році. За ж ан ­
ром це соціально-побутова п ’єса. Її
опублікував П. К уліш лиш е 1862
року (після см ерті автора). Твір
дійшов до нас повністю , але не в
первісному варіанті.
В основі п ’єси — соціально-побуто­
вий конфлікт, що розгортається на
тлі історичного минулого У країни
після Національно-визвольної війни
1648-1654 рр.
Козак Назар Стодоля й дочка сот­
ника Хоми Кичатого Г аля кохають­
ся. Батько ж надумав видати дочку
не за козака-сіром у, а за п о л к о вн и ка,
багача. Сприяє цьому й клю ч н и ц я
Стеха, а закоханим допом агає Г н а т
К арий, побратим Н азара. П ісл я дов­
гої боротьби сотник зм уш ений дати
згоду на шлюб Галі з козаком .
Сотник Х ом а К ичат ий є типовим
представником козац ької вер х івки .
Метою свого ж и ття він бачить збага­
чення й оволодіння полковничою бу­
лавою. Егоїстичний, безчесний роз­
ж ирілий багач, він готовий віддати
зам іж свою єдину дочку Галю за ста­
рого, але багатого чигиринського п ол­
ковника М олочая. К ичатий — м о­
ральний покруч. Коли він м ає владу
над Н азаром, то знущ ається з нього,
коли ж змінюються обставини, то падає
перед козаком навколіш ки.
Стеха — тип хитрої, підступної й
користолю бної лю дини. В она м ріє
вийти зам іж за Х ому. За гостинець
допомагає закоханим , а потім і видає
їх сотникові.
Пихатому Хомі протиставляю ться
образи Н а зара С т одолі й Г н а т а
Карого. Вони н алеж ать до к о за ц ь ­
ких низів, см іливі, ріш уч і, вольові.
Обидва щ ирі й віддані, вірні в друж бі
й коханні.
Запорож ець Н азар уміє постояти
за свою гідність. Н атура його п оети ч­
на, пристрасна, він ем оційний.
Гнат Карий — стрим аніш ий, але
водночас і відчайдуш ніш ий. У ряту-
УКРАЇНСЬКА ШЕР А ТУРА
вавши Назара й Галю, він ладен уби­
ти Хому, хоч і знає, що за козацьким
звичаєм живого козака ховають ра­
зом з убитим.
Образ Галі автор змалював з особ­
ливим ліризмом. Вона щира, відда­
на, життєрадісна, благородна душею
й чиста серцем дівчина. Галя дуже
любить батька й навіть не припускає,
що він може її обдурити. Вона прагне
волі в почуттях. Багатство не приваб­
лює дівчину. Дівчина кохає Назара,
готова на все заради нього.
П’єса «Назар Стодоля» — реалі­
стичний твір. Сюжет драми роз­
гортається на тлі картин народного
життя й побуту. Автор майстерно
зображує народні традиції й образи.
Т. Шевченко в п’єсі «Назар Стодо­
ля» висміяв частину козацької стар­
шини, прославив благородство та
відвагу низових козаків. Ця драма
розвинула новаторські традиції п’єс
І. Котляревського, Г. Квітки-Осно-
в’яненка, збагатила українську дра­
матургію. Досвід Шевченка-драма-
турга перейняв І. Карпенко-Карий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.