Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Гей, бики!»

«Гей, бики!». У вірш і поет з а к л и ­
кає розорю вати поле, засм ічене б а­
диллям і будяками:
Та гей, бики! Зоремо поле,
Посієм яреє зерно,
А спаде дощ ик незабаром —
В землі пробудиться воно.
П робудиться і на світ гл ян е,
І, я к дівочії в ін к и ,
Зазеленію ть наш і ниви, —
Чого ж ви стали? Гей, бики!
Алегоричний образ п оля, я к е треба
розорати, засіяти зерном і сп од івати ­
ся з нього доброго врож аю , є тр ад и ­
ційним в україн ській літературі.
585
УКРАЇНСЬКА Л/ТЕРА ТУРА
Утілюючи свої волелюбні прагнен­
ня, Т. Шевченко у вірші «Не нарікаю
я на Бога» писав:
Орися ж ти. моя ниво.
Долом та горою!
Та засійся, чорна ниво,
Волею ясною!
Орися ж ти, розвернися,
Полем розстелися!
Та посійся добрим житом,
Долею полийся!
До сіячів народної ниви звертався
М. Некрасов, закликаючи сіяти «ро­
зумне, добре, вічне». Подібними але­
горичними образами користувався
І. Франко.
С. Руданський підкреслює, що для
розорювання рідного поля вже вику­
вані «чересло, леміш нові*. Бадьо­
рий, сповнений оптимізму вислів Ру-
данського «Пора настала.’* спонукає
до творчого життя.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.