Новий довідник: Українська мова. Українська література

Юрій Федькович 1834-1888 рр.

Він перший на Буковині почав пи­
сати народною мовою, продії
ж ую чи і розвиваючи тродм1 1
Маркіяна Ш аш кевича, ТоРас1
Ш евченка, став основоположні
ком н ов ої української літеро^
ри на Буковині.
ф. Погребемр
588
Н ар о д ив ся Юрій Ф едькович 8 серпня 1834
оКу в гірському селі Сторонець-Путилів на Бу-
совині у сім’ї управителя поміщ ицьких маєтків. У
1846-1848 рр. навчався в Чернівецькій нижчій
реальній школі.
у 1848-1851 рр. через переслідування ав­
стрійською владою його старш ого брата за
участь у загоні Лук’яна Кобилиці покидає рідний
край і подається на заробітки в Молдову. У
1852-1863 рр. підтиском батька йде на військо­
ву службу в австрійську армію . П ід час боїв в Іта­
лії 1859 році написав перший український вірш
«Нічліг». Пережите в війську стало згодом зна­
чущим художнім матеріалом; «болі, тугу, надії й
розчарування рекрутського та вояцького життя
оспівував він так, як ніхто інш ий» (І. Ф ран ко).
1862 року збірка «П оезії Йосифа Федькови-
ча» принесла авторові ш ироке визнання.
Помер Юрій Федькович 11 січня 1888 року в
Чернівцях, там і похований.
Поет, прозаїк, драм атург і п ере­
кладач Юрій Федькович розпочав літе­
ратурну історію ж ивого українського
слова в буковинському краї. Вихова­
ний фольклорним світом гуцульсько­
го села, він формував свої естетичні
смаки й на благодатному матеріалі
західноєвропейської л ітературн ої
класики.
«Буковинським соловійком » або
«Буковинським К обзарем» народ
назвав Юрія Ф едьковича. Понад 400
поезій, співанок, балад, дум і поем —
такий його поетичний доробок. Про­
за Юрія Ф едьковича — понад 60
повістей, оповідань та новел — пано­
рама Буковини. А щ е він писав каз­
ки, п’єси та веселі повісті, анекдоти.
Здійснив ряд переробок п ’єс ін ш и х
авторів, переклав українською т р а ­
гедії В. Ш експіра «Гамлет», «М ак­
бет», а також драму Р. Г отш аля «М а­
зепа». У клав «Буквар» та ін ш і в и ­
дання для ш коли.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.