Новий довідник: Українська мова. Українська література

Соціальні та політичні чинники, що мали вплив на розвиток української літератури в пореформені часи. Соціально-політична ситуація 50—60-х рр. XIX ст.

Після ліквідації Кирило-Мефо-
діївського братства, арешту та зас­
лання М. Костомарова, М. Куліша й
Т. Шевченка, «мертвих» 50-х років,
які позначилися занепадом націо­
нального руху, реакція послабшала,
почалась так звана епоха великих ре­
форм, зазнала піднесення громадська
активність, закладалася нова доба в
591
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
розвитку української літератури. На­
самперед де було пов’язане зі схо­
дженням на престол Олександра П.
Вихований поетом-гуманістом В. Жу­
ковським, Олександр II виявився
ліберальнішим і прогресивнішим від
свого батька Миколи І. Одразу ж
після коронації молодого царя звіль­
нено членів братства: спочатку Пан­
телеймона Куліша, Миколу Костома­
рова, Василя Білозерського, а згодом
і Тараса Шевченка; стало вільніше
для слова та думки, пожвавився літе­
ратурний рух.
Новим подихом у розвої українсь­
кого письменства стали «Записки о
ЮжнойРуси» Куліша (1856-1857 рр.),
«Народні оповідання» Марка Вовч­
ка, перевидання творів Котляревсь­
кого, Квітки-Основ’яненка. Петер­
бург, де зібралися найвидатніші ук­
раїнські письменники, на деякий час
став центром українського літератур­
ного руху, але й у провінції — Києві,
Полтаві, Чернігові — українське сло­
во зазнавало піднесення.
Починаючи з 1859 року, відкрива­
ються недільні школи — осередки на­
родної освіти, що було передумовою
подальшого культурного прогресу.
19 лютого 1861 року Олександр II
видав маніфест, який скасовував крі­
посне право, але відміна кріпацтва
вимагала проведення й інших ре­
форм: земської, судової, освітньої,
військової тощо.
З 1861 року в Петербурзі виходи
двома мовами — російською та ук*
раїнською — місячник «Основа»
редакцією Василя Білозерського ле
онід Глібов того ж року починає вида
вати «Черниговский Листок».
Перед письменниками постаюТь
складні питання: потрібно створити
популярну літературу для народної
освіти, адже донині такої взагалі не
існувало, а також літературу публі­
цистичну; виробити правописні нор­
ми. Проте головним завданням, як і
раніше, лишається виховувати ук­
раїнську молодь, ширити націона­
льні ідеї.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.