Новий довідник: Українська мова. Українська література

Роль західноукраїнських періодичних видань у поширенні українського друкованого слова

У поступі української літератури
настає вимушена перерва до 1870 ро­
ку. Були часи, зокрема 1866 рік, ко­
ли в Росії не вийшло друком жодної
книжки українською мовою. У цей
період письменники звертають пог­
ляд на прогресивнішу Галичину,
прагнучи на новому ґрунті розвинути
літературну діяльність.
Починаючи з 1772 року, Галичина
та Буковина були в складі Австрії.
Австрійський уряд, на відміну від
російського, не забороняв та не пе­
реслідував українське слово. Галиць­
ке покоління 60-х рр., ознайомив­
шись із творами І. Котляревського,
П. Гулака-Артемовського, Т. Шев­
ченка, П. Куліша, органічно засвоїло
ідеї українського письменства: тво­
рити для народу, а не для так званої
«освіченої верстви», якої на Західній
Україні майже не було; писати на­
родною українською мовою, кулішів­
кою; сприяти зближенню, об’єднан­
ню штучно розчленованого українсь­
кого народу. Унаслідок цього постає
цілий ряд нових видань: «Вечер-
ниці», «Мета», «Нива», «Русалка», у
яких уже систематично починають
працювати письменники з Наддніп­
рянської України.
У 1867 році з ініціативи та за
фінансової підтримки П. Куліша був
і заснований літературно-науковий
часопис «Правда» (1867-1898 рр^
що став фактично єдиним усеук­
раїнським виданням під час ре.
акційних 60-70-х рр. Журнал ви­
світлював творчість письменників
старшого покоління, передруковую­
чи художні твори та наукові праці
П. Куліша, Т. Шевченка, О. Конись-
кого, знайомив з новими письменни­
ками: Іваном Нечуєм-Левицьким, Па­
насом Мирним, М. Старицьким тощо.
1868 року увДьвові засновано това­
риство «Просвіта», члени якого прова­
дили просвітницьку діяльність з метою
національного та культурного відрод­
ження українців. Праця просвітян
виявилася настільки плідною, що
вже за кілька років «Просвіта» стала
центром, координатором і натхненни­
ком процесу відродження не лише у
Львові, але й далеко за його межами.
Сподівання літературних і куль­
турних діячів Наддніпрянської
України на те, що в часи реакції Га­
личина стане плідним ґрунтом для
розвитку літературної діяльності та
національного руху, справдилися.
Українська ідея, українське слово
зазвучали у повний голос на західно­
українських землях.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.