Новий довідник: Українська мова. Українська література

Піднесення українського руху на початку 70-х рр.

У цей час українофобія потроху
починає розвіюватися й українств
оживає, уже зосередившись у
30О0У
Неабияку користь приносить ре-
, аДіЯ культурницьких програм
9ЛІаїнСьких громад. Навколо Пів-
^о-Західного Відділу Російського
Г р а ф і ч н о г от овариства, створено­
го в 1873 році, гуртується ціла плея­
да в и з н а ч н и х українських науковців
(В, А н т о н о в и ч , М. Драгоманов, О. Ру-
сов, П. Чубинський). Вони досліджу­
сь українську історію, філологію,
етнографію. Зібраний фольклорно-
етнографічний матеріал був надруко­
ван и й семитомним виданням під
к ер ів н и ц тв о м Павла Чубинського.
У сфері музики з ’являється пер­
ший професійний український ком­
позитор — М икола Лисенко. Ху­
дожнє письменство збагатилося твор­
чістю таких письменників, як
М. Старицький, І. Нечуй-Левиць-
кий, Панас Мирний, а в Галичині —
І. Франко. У Києві й водночас на сте­
повій України з’являються зародки
театру, найталановитішими митця­
ми якого стали М. Старицький,
М. Кропивницький та І. Тобілевич.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.