Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розвиток української літератури в 70-90-х рр. XIX ст. Становлення нових стильових течій і напрямів

Українська література цього пе­
ріоду знаменована появою нових
стильових напрямів і течій. У 70-
80-х рр. на зміну романтизмові прихо­
дить реалізм і стає панівним стилем
кінця XIX ст. Реалізм в українській
літературі має деякі спільні риси з
реалізмом європейських літератур.
Це об’єктивне відображення дійс­
ності та оточення героя; обґрунтуван­
ня дій і вчинків персонажів психо­
логічними й соціальними умовами;
правдивість відтворення темних
сторін життя, змалювання їх таки­
ми, як є, без прикрас, натуралізм
(щоправда, натуралізм як стильовий
напрям не знайшов істотного поши­
рення у творчості українських пись­
менників). Проте своєрідні власти­
вості української літератури, які
відрізняють її розвиток від розвитку
більшості літератур інших євро­
пейських народів, також позначили­
ся на характері українського ре-
алізму. Звернення до народних дже­
рел, тривале панування романтичних
поглядів зумовили те, що романтизм
з його захопленням героїзмом минув­
шини, поетизацією сильних, пре­
красних людей козацької доби й на­
далі співіснував з реалізмом у твор­
чості тогочасних письменників. Саме
цим пояснюється своєрідний, етно­
графічний характер реалізму в ук­
раїнській літературі другої полови­
ни XIX ст.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.