Новий довідник: Українська мова. Українська література

Драматургія

У 70-90 роках XIX ст. І. Франко
створив низку драм із сучасного ж ит­
тя («Украдене щ астя*, «Рябина*,
«Учитель*, «Майстер Чирняк*), ро­
мантичні драматичні поеми про часи
Київської Русі («Сон князя Святосла­
ва*) та оприш ківських змагань у
XVIII ст. («Кам’яна душа*), драму
для дітей («Суд святого Николая*).
У своїх драматичних творах Фран­
ко порушував ті проблеми, які хви­
лювали сучасників: життя селян­
ства, становище інтелігенції тощо.
Найвизначнішим драматичним
твором митця критики вважають
драму «Украдене щастя».
Соціально-психологічна п’єса на­
писана за сюжетом народної «Пісні
про шандаря», у якій розгортається
мотив зруйнування сім ’ї. «Жінка ло­
мить шлюб церковний і оддаєсь
«шандареві» одверто, прилюдно.
Муж її, чуючи себе зганьбленим, уби­
ває « шандаря » і сам гине ганьблячою
смертю*.
У першому варіанті твір мав назву
«Ж андарм». Щоб уникнути конф­
ліктів із цензурою, автор змушений
637
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
був змінити заголовок. Нова назва
відбиває ідейний пафос драми. Щас­
тя було «вкрадене» не тільки в селя­
нина Миколи Забороненого, а й у його
дружини та її коханого — жандарма
Михайла Гурмана.
П’єса складається з п’яти дій. Чо­
тири з них відбуваються в хаті Мико­
ли з підгірського села. Автор показує
не лише подружнє напруження, яке
відбувається в сім’ї, а й з’ясовує при­
чини його виникнення, внутрішню
сутність конфлікту.
А н н а , видана примусово заміж за
нелюба, дізнавшись, що з’явився її
коханий, якого всі вважали загиб­
лим, вирішила повернути собі хоч
трішечки особистого щастя. Вона хо­
че повернути собі втрачене, розбите
зажерливими братами її кохання, її
щастя, її мрії. Анна кидає виклик то­
гочасним традиціям і відкрито ко­
хається з Гурманом.
Нещасливою є й доля Миколи. Так
було в молодості, так стало й надалі.
Після звільнення з-під арешту ду­
шевні страждання чоловіка ще біль­
ше посилилися, коли він зрозумів
усю глибину родинної драми. Мико­
ла готовий був пробачити дружині її
вчинки, але та заявила, що нічого не
може вчинити зі своїми почуттями. І
тоді Микола зважився на вбивство
розлучника. Микола Задорожний —
ще один образ «пропащої сили» в ук­
раїнській літературі.
Михайло також був позбавлений
щастя. У творі він і гнобитель, і жер­
тва одночасно.
Гострота драматичного конфлікту
п’єси та психологізм її образів при­
вертають увагу митців. Драма має
сценічне життя від перш их вистав у
львівському театрі «Руської бесіди»
(1893), на сцені театру корифеїв
України (кінець XIX ст.), у Київсько­
му театрі М иколи Садовського до
блискучої вистави на сцені Київсько­
го національного театру ім. Івана
Франка.
Видатний чеський композитор
В. Амброз написав оперу «Украдене
щастя» на сюжет однойменної драми
І. Франка (лібрето К. Заградникової-
Кранкової). Уперше опера була по­
ставлена в Брно (Чехословаччина) у
1925 році.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.