Новий довідник: Українська мова. Українська література

Іван Драч нар. 1936 року

Народився письменник у селі
Теліжинцях Тетіївського району на
Київщині. Навчався в Київському
університеті імені Т. Шевченка. Пер­
ша збірка — «Соняшник» (1962).
Згодом — «Протуберанці сон­
ця» (1965), «Балади буднів» (1967),
«До джерел* (1972), «Сонячний фе­
нікс* (1978), «Шабля і хусти­
на* (1981), «Теліжинці» (1985),
«Вогонь з попелу* (1995).
Художнє мислення поета різнопла­
нове й глибоко символічне. Проголо­
шення пізнання світу й закорінення
у внутрішній світ людини, намаган­
ня зрозуміти мотиви її вчинків, проб­
леми, які обтяжують її існування на
землі, визначають його твори.
«Чорнобильська мадонна» Івана
Драча — найсильніший твір в ук­
раїнській літературі про атомну тра­
гедію 80-х рр., що стала тавром усьо­
го людського роду на багато століть
уперед. Автор порушує в «Чорно­
бильській мадонні» політичні, еко­
логічні, морально-етичні проблеми,
надзвичайно актуальні для сучасної
України. З часом вони тільки набу­
вають первісної гостроти.
Поет щиро турбується про май­
бутнє сплюндрованої аварією Украї­
ни, вбачаючи в цій біді загрозу всьо­
му світові. Життєво правдиві карти­
ни органічно переплелися у творі з
казковими, реальні — з містичними.
Назва ж твору є оксюмороном (по­
єднанням непоєднуваного): мадонна
(жінка, мати, Богоматір) — і веле­
тенська біда, яка є несумісною з мате­
ринством, здоровими нащадками ко­
лись славетного українського роду-
Це поема-цикл (декілька тематич­
но об’єднаних поетичних сюжетів), У
якій усенародну трагедію передано
через призму однієї сім’ї. Мати Ук’
раїнка-селянка, що виступає храни
телькою народної моралі, готова спо
Нова література
кутувати гріх синів, один з яких пря­
мо причетний до будівництва Чорно­
бильської АЕС. Третє покоління —
звироднілий у системі влади грошей і
матеріальних цінностей Вовка, який
у зоні відчуження мародерствує і не
має нічого святого за душею.
Таким чином, у творчості Івана
Драча постає проблема роду як клю­
чова на сьогоднішньому етапі. Його
поезія звучить тривожним набатом
попередженням нації: якщо не зупи­
нити духовне зубожіння, українсько­
му народу не бути.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.